De­mon­stra­tio­ner in­ställ­da ef­ter oro­lig­he­ter­na.

Mitt i Huddinge - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se Cla­rence Fren­ker

För­ra ons­da­gen de­mon­stre­ra­de tu­sen­tals per­so­ner i Stock­holm för att vi­sa sitt stöd för de ame­ri­kans­ka pro­tes­ter­na mot ra­sism i USA. Men del­vis blev det en myc­ket stö­kig till­ställ­ning när de­mon­stran­ter­na sking­ra­des. Ef­ter det har de­mon­stra­tio­ner i Stock­holms ställts in.

En­ligt an­sö­kan skul­le det i ons­dags ge­nom­fö­ras en ”tyst de­mon­stra­tion i so­li­da­ri­tet med de svar­ta per­so­ner som fal­ler of­fer för po­lis­bru­ta­li­tet och ra­sism i värl­den”.

Max 50 per­so­ner skul­le del­ta och det skul­le ”de­las ut hand­sprit och vat­ten” för bäs­ta möj­li­ga sä­ker­het i co­ro­na­ti­der.

Men de­mon­stra­tio­nen blev var­ken tyst el­ler li­ten. I stäl­let slöt tu­sen­tals män­ni­skor upp, och ef­ter att de­mon­stra­tio­nen sking­ra­des upp­stod sam­man­drabb­ning­ar mel­lan po­lis och de­mon­stran­ter på oli­ka plat­ser i stan.

Jo­han­na Ljung, 29, var en av al­la som åk­te till Ser­gels torg för att del­ta i de­mon­stra­tio­nen. Hon upp­lev­de att det var en fin och lugn till­ställ­ning.

– Jag var med för att vi­sa min so­li­da­ri­tet med den an­ti­ra­sis­tis­ka kam­pen. Ra­sism är ett struk­tu­rellt pro­blem i Sve­ri­ge ock­så, och det är vik­tigt att vi för­står att ras­pro­fi­le­ring hän­der här med, sä­ger Jo­han­na Ljung.

Inga nya di­rek­tiv

Det var bland an­nat vid spär­rar­na på T-cen­tra­len som de­mon­stran­ter och po­lis drab­ba­de sam­man. Fle­ra per­so­ner greps där och miss­tänks bland an­nat för an­stif­tan till våld­samt upplopp.

– Ar­ran­gö­ren ha­de sä­kert go­da fö­re­sat­ser, men verk­lig­he­ten blev en an­nan, sä­ger Björn Knuts­son, grupp­chef på rätts­av­del­ning­en i Stock­holm.

Ci­ty­po­li­sen ut­re­der om det kom­mer bli någ­ra på­följ­der ef­ter ons­da­gens de­mon­stra­tion. Men en­ligt Björn Knuts­son finns det inga nya di­rek­tiv om att be­vil­ja el­ler av­slå an­sök­ning­ar ef­ter vad som hän­de i ons­dags.

– Nej, in­te som det ser ut nu. Vi har in­te fått någ­ra nya di­rek­tiv utan hand­läg­ger till­stån­den som van­ligt, med det vill­kor om max­i­malt 50 per­so­ner. Det finns inga and­ra be­slut.

Ar­ran­gö­rer stäl­ler in

Där­e­mot har två de­mon­stra­tio­ner kopp­la­de till Ge­or­ge Floyd, som dog un­der ett po­li­sin­gri­pan­de i Min­ne­a­po­lis ef­ter att en po­lis pres­sat ho­nom ner mot mar­ken med sitt knä, dra­gits till­ba­ka i Stock­holm. Men in­te av po­li­sen utan av ar­ran­gö­rer­na själ­va.

– Det fanns två till­stånd som har åter­kal­lats. Men det är de som an­sökt som själ­va gjort det, sä­ger Björn Knuts­son.

Ar­ran­gö­ren ha­de sä­kert go­da fö­re­sat­ser.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

DE­MON­STRA­TION. Po­li­sen och ar­ran­gö­rer­na sking­ra­de de­mon­stra­tio­nen, och ef­ter det tog ett spon­tant de­mon­stra­tions­tåg vid ge­nom stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.