Stuv­sta­för-fat­ta­re släp­per bok om död­lig pan­de­mi.

”Jag ha­de döpt sjuk­do­men i boken till sto­vid-1”

Mitt i Huddinge - - SIDAN 1 - Ró­san­na Ró­berts­dót­tir ro­san­na.ro­berts­dot­tir@di­rekt­press.se

För sju år se­dan flyt­ta­de Da­ni­el Sand­berg till Stuvsta och bör­ja­de sam­ti­digt skri­va på en bok. Boken skild­rar en pan­de­mi som bry­ter ut i Sve­ri­ge och i värl­den – där för­sök till ka­ran­tän och mass­test­ning är för­gä­ves.

Pa­ral­lellt med sitt hel­tids­jobb som eko­nom har Da­ni­el Sand­berg skri­vit på en bok. Un­der de sju år han knå­pat med boken har han hun­nit bli pap­pa två gång­er om, och bott in sig i Stuvsta vid Älv­sjö­sko­gen. Han har skri­vit un­der pap­pa­le­dig­he­ter, un­der som­mar­le­dig­he­ter, och in­på nät­ter­na ef­ter job­bet.

I boken är en ame­ri­kansk epi­de­mi­o­log på be­sök i Stock­holm när en or­kan slår upp ett sluk­hål i Gam­la stan. Ar­be­tar­na som för­sö­ker åter­stäl­la hå­let blir sju­ka av ett okänt vi­rus som se­dan spri­der sig över värl­den. Nu släp­per Da­ni­el änt­li­gen sin de­but­bok, mitt un­der co­ro­na­pan­de­min.

– Jag ha­de döpt vi­ru­set i boken till sto­vid-1, Stock­holm vi­rus di­se­a­se, och jag och för­läg­ga­ren kom fram till att det mås­te vi änd­ra. Vi döp­te om den Ste­bov-1, Stock­holm Ebo­la Vi­rus, sä­ger han.

Det är li­te spe­ci­ellt att nå­got sånt här skul­le in­träf­fa sam­ti­digt.

Ka­ran­tän och mass­test­ning

– I boken vid­tas lik­nan­de åt­gär­der, ka­ran­tän och mass­test­ning, men det går myc­ket snab­ba­re, det är be­tyd­ligt mer smitt­samt. Co­ro­na har ju in­ne­bu­rit en långdragen ka­ran­tän, det hän­der in­te rik­tigt i boken.

Det var när Da­ni­el såg fil­men Con­ta­gi­on som han bör­ja­de skri­va på boken, in­spi­re­rad av ka­ta­strof­fil­mens re­a­lism. Han ha­de läst fle­ra böc­ker på te­mat men ald­rig tyckt att de kän­des sär­skilt verk­lig­hets­trog­na.

– I min bok hän­der det nå­got sen­sa­tio­nellt, men det vi­lar på en re­a­lis­tisk grund. Det är det som gör den li­te läs­kig. Det skul­le kun­na hän­da på det sät­tet. Tack och lov är det väl­digt osan­no­likt.

Är det an­svars­fullt att släp­pa den här boken nu?

– Folk får ju lä­sa den om de vill, det är ju ing­et mås­te. Men det är li­te kitt­lan­de, li­te spe­ci­ellt att nå­got sånt här skul­le in­träf­fa sam­ti­digt. Väl­digt märk­lig tajming.

Det här är Da­ni­els de­but som för­fat­ta­re. Han skrev en förs­ta bok när han var 20, men den skul­le han in­te re­kom­men­de­ra nå­gon att lä­sa. Nu, vid 38, har han fått ihop boken han vill ge ut.

– Och nu­me­ra, när man har en smartp­ho­ne, och går runt och tän­ker på nå­got he­la ti­den är det ba­ra att an­teck­na. Så smi­digt.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

STO­VID-1. ”Jag ha­de döpt vi­ru­set i boken till sto­vid-1, Stock­holm vi­rus di­se­a­se, och jag och för­läg­ga­ren kom fram till att det mås­te vi änd­ra. Vi döp­te om den Ste­bov-1”, sä­ger för­fat­ta­ren Da­ni­el Sand­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.