Råd till för­äld­rar: Pra­ta, pra­ta, pra­ta

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE - Vux­na som har frå­gor Barn un­der 18 år Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Barn­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Bris ser en stor ök­ning av barn som är oro­li­ga un­der den nu rå­dan­de co­ro­na­pan­de­min. Som vux­en är det vik­ti­gast att vå­ga pra­ta, även om man in­te har någ­ra svar.

Allt det som barn tam­pas med som van­ligt i var­da­gen har skru­vats upp och bli­vit vär­re.

En­ligt Bris har ing­et ti­di­ga­re sam­hälls­fe­no­men ta­git så myc­ket plats i barns med­ve­tan­de som co­ro­na.

Krig, jord­bäv­ning­ar, över­sväm­ning­ar, tsu­na­mis och clown­skräck är ingen­ting i jäm­fö­rel­se.

Bris ser en för­flytt­ning i vad barn oro­ar sig för. I bör­jan hand­la­de det myc­ket om en räds­la över att bli smit­tad själv, el­ler att nä­ra an­hö­ri­ga skul­le drab­bas. Nu hand­lar det mer om kon­se­kven­ser av li­vet i ka­ran­tän.

– Allt det som barn tam­pas med som van­ligt i var­da­gen har skru­vats upp och bli­vit vär­re. Många barn blir en­sam­ma när vux­na är stres­sa­de över eko­no­min el­ler att för­lo­ra si­na jobb, sä­ger Jo­nas Sö­derlund, ku­ra­tor på Bris.

En­ligt ho­nom är hu­vud­re­geln att man ska va­ra hund­ra pro­cent är­lig.

– Det be­ty­der även att man ska va­ra är­lig med att

Bris

det är myc­ket man in­te vet. Vux­na vill gär­na va­ra ex­pert i sin re­la­tion till barn och tyc­ker det är svårt att sva­ra ”jag vet in­te” på en frå­ga. Istäl­let för att sva­ra sä­ger man ingen­ting.

Vå­ga va­ra är­lig

I stäl­let bör vux­na va­ra är­li­ga och sä­ga ”jag vet in­te hur länge det här kom­mer på­gå” och se­dan för­med­la hopp och till ex­em­pel sä­ga ”vi kom­mer att fixa det här, det kom­mer bli bra. Jag vet in­te ba­ra hur och när”. Det gäl­ler al­la barn, oav­sett mog­nads­ni­vå och funk­tions­va­ri­a­tion.

– Det är bätt­re att sä­ga fel och för myc­ket, än ingen­ting alls. Pra­ta, pra­ta, pra­ta! An­nars bör­jar barn fan­ti­se­ra och hit­ta på eg­na san­ning­ar.

● kring si­na eg­na el­ler nå­gon an­nans barn upp till 18 år kan ringa Bris vux­en­te­le­fon 077-150 50 50 på var­da­gar kloc­kan 9–12.

● som be­hö­ver hjälp kan ringa till Bris på num­mer 116 111 och pra­ta med en ku­ra­tor på var­da­gar kloc­kan 9–12 och 14–21 (och 14–21 på hel­ger).

FOTO: NISSE HVIDFELDT

PRA­TAR OM ATT PRA­TA. Jo­nas Sö­derlund, ku­ra­tor på Bris, an­ser att det bäs­ta vux­na kan gö­ra är att vå­ga pra­ta om co­ro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.