Vi be­hö­ver öva oss på att pra­ta po­li­tik med varand­ra

STAR­TA­DE GRUPP. Ti­na och Yl­va vill ha mer snack över vi-och-dom-grän­sen

Mitt i Huddinge - - #ETTSTHLM · ÖVER GRÄNSEN - Text & fo­to: Pet­ter Beck­man

De bor på varsin si­da om järn­vä­gen som kly­ver Skogås so­ci­alt och eko­no­miskt. ”Jag har all­tid haft li­te vi-och-dom-käns­lor mot dem på and­ra si­dan”, sä­ger Ti­na Vi­kor, som star­tat en lo­kal grupp för att pra­ta om eko­no­mi. ”Man för­står sam­häl­let bätt­re av att hö­ra and­ras er­fa­ren­he­ter”, sä­ger Yl­va Weitz.

Egent­li­gen är de in­te så oli­ka. Bå­da har aka­de­misk ut­bild­ning, bå­da är in­tres­se­ra­de av sam­hälls­frå­gor och job­bar i me­del­klas­s­yr­ken.

Men Ti­na Vi­kor bor i hy­reslä­gen­het på väst­ra si­dan om järn­vä­gen i Skogås, si­dan med de många mil­jon­pro­gram­s­lä­gen­he­ter­na. Me­dan Yl­va Weitz bor i rad­hus på den öst­ra si­dan som all­tid har räk­nats som ”fi­na­re”.

– Jag har nog all­tid haft li­te vi-och­dom-käns­la gente­mot folk som bor på and­ra si­dan, de som är li­te mer ”över­klass”. Och jag vil­le gå emot det, be­rät­tar Ti­na.

Dis­kus­sions­grupp för lo­kal­bor

För tre må­na­der se­dan star­ta­de hon en dis­kus­sions­grupp, ba­ra för Sko­gås­bor, för att pra­ta om eko­no­mi: vad hän­der med job­ben? Mås­te vi kon­su­me­ra så myc­ket? Var­för ökar klyf­tor­na? Hur vill vi ha det?

– Det här är sa­ker jag själv vill lä­ra mig mer om. Myc­ket hål­ler på att för­änd­ras och jag vill att fler ska bli med­vet­na, för att vi ska kun­na på­ver­ka.

– Men jag vil­le ock­så att det skul­le bli li­te som en bro, att det skul­le öka sam­man­håll­ning­en ge­nom att ta med folk från bå­da si­dor­na, sä­ger hon.

Hit­tills har det va­rit tre träf­far, all­tid ut­om­hus på grund av co­ro­na, of­tast i nå­gons träd­gård.

– Vi har pra­tat om lö­ne­ni­vå­er och skat­ter och jäm­lik­het, om pro­blem vi ser på vå­ra oli­ka jobb som hind­rar att skat­te­peng­ar kan gö­ra den nyt­ta som är tänkt. Det är jät­tein­tres­sant, sä­ger Ti­na.

Yl­va Weitz kom med i grup­pen ge­nom en ge­men­sam be­kant. Pre­cis som Ti­na har hon ald­rig va­rit loc­kad av den van­li­ga par­ti­po­li­ti­ken.

– Men det är in­tres­sant att för­sö­ka för­stå sam­häl­let ge­nom att pra­ta med and­ra män­ni­skor. Man kan ver­ka po­li­tiskt i det lo­ka­la, i det lil­la, ge­nom de re­la­tio­ner som om­ger en, sä­ger Yl­va.

Vad be­ty­der att ”ver­ka po­li­tiskt”?

– Att pra­ta ned varand­ra, för­sö­ka för­stå varand­ras per­spek­tiv, in­tres­se­ra sig för varand­ras er­fa­ren­he­ter. Träf­fa män­ni­skor man in­te skul­le träf­fa an­nars, sä­ger Yl­va.

Yl­va be­rät­tar att hon ur­sprung­li­gen kom­mer från ett li­tet sam­häl­le i Ös­ter­göt­land och att hon gil­lar käns­lan av att va­ra grun­dad på en plats.

– Den käns­lan kan jag få här i Skogås. Och det finns en vits att ha ett lo­kalt nät­verk som in­te ba­ra är män­ni­skor från sam­ma grupp.

”Blir en korspol­li­ne­ring”

Ett av Ti­nas mål är att folk ska kän­na att de till­hör en stör­re ge­men­skap:

– Det blir en korspol­li­ne­ring när man för över idéer från en krets till en an­nan. Det gör att man för­står varand­ra bätt­re.

Finns in­te en risk att ni hål­ler med varann för myc­ket?

– Jag vet in­te alls om vi har sam­ma po­li­tis­ka åsik­ter. Vi har ald­rig ens nämnt par­ti­po­li­tik, sä­ger Ti­na.

– Men det är klart det vo­re bra att få med folk med fler oli­ka bak­grun­der. Nå­gon högin­komst­ta­ga­re. En hem­ma­fru. Och hit­tills har det va­rit li­te svå­ra­re att få folk att nap­pa på min si­da av järn­vä­gen.

Bland det mest ut­ma­nan­de, be­rät­tar hon, är att dis­ku­te­ra po­li­tis­ka frå­gor med si­na vän­ner. Det har näs­tan känts pin­samt att frå­ga folk om de vill va­ra med.

– Jag har job­bat he­la li­vet med oli­ka sam­hälls­pro­jekt. Men det kom­mer all­tid upp­i­från. Det är det här som sak­nas: att kun­na gö­ra det i sin var­dag.

Att man för över idéer från en krets av män­ni­skor till en an­nan. Det gör att man för­står varand­ra bätt­re.

IHOPKOPPLA­DE. Ti­na Vi­kor vil­le lä­ra sig mer om eko­no­mi. Yl­va Weitz tyck­te det var spän­nan­de att lä­ra kän­na folk med and­ra er­fa­ren­he­ter. Nu träf­fas de re­gel­bun­det i en lo­kal dis­kus­sions­grupp.

VATTENDELA­RE. Järn­vä­gen har all­tid va­rit en so­ci­al gräns mel­lan de oli­ka hal­vor­na av Skogås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.