Främs­ta sä­ker­hets­åt­gär­der­na bo­en­de vill se

Mitt i Huddinge - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Sve­ri­ges Bostadsrät­tsrapport 2020 KÄLLA: SVE­RI­GES BOSTADSRÄT­TSRAPPORT 2020

Ka­me­ra­be­vak­ning: Brand­släc­ka­re i fas­tig­he­ten: Be­lys­ning med sen­so­rer: Hjärt­star­ta­re i fas­tig­he­ten: Or­ga­ni­se­rad grann­sam­ver­kan: Di­gi­ta­la lås:

Ing­et av ovanstå­en­de: Byte av port­kod var­je må­nad: 27% 26% 25% 23% 21% 20% 17% 12%

● ba­se­ras på en sta­tis­tiskt sä­ker­ställd un­der­sök­ning ge­nom­förd av Ip­sos Norm på upp­drag av SBC Sve­ri­ges Bostads­rätts­Cent­rum AB. I un­der­sök­ning­en fick 1 000 bo­stads­rätt­sä­ga­re 18–65 år sva­ra på en web­ben­kät.

Obe­hö­ri­ga som vis­tas i trapp­hu­set är en källa till käns­la av otrygghet för bo­en­de, en­ligt en ny un­der­sök­ning från SBC.

TRYGGHETSU­NDERSÖKNIN­G.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.