OMSORG. Oro för de­men­ta när äldre­bo­en­den stäng­er.

Mitt i Huddinge - - SIDAN 1 - Ró­san­na Ró­berts­dót­tir

Två kom­mu­na­la äldre­bo­en­den i Hud­dinge ska läg­gas ner. Det ena är ett de­mens­bo­en­de, och många när­stå­en­de oro­ar sig för flyt­ten.

Man blir ju led­sen, det är myc­ket käns­lor.

När Sjö­li­dens äldre­bo­en­de i Hud­dinge cent­rum klap­par igen vid års­skif­tet får 8 per­so­ner flyt­ta. I vår hän­der sam­ma sak för de­mens­bo­en­det Stuv­sta­går­den. Då mås­te 23 per­so­ner hit­ta nå­gon an­nan­stans att bo.

– De när­stå­en­de är såklart oro­li­ga ef­tersom de­ras pap­pa el­ler fru mås­te flyt­ta. För många de­men­ta är det vik­tigt med kon­ti­nu­i­tet. Re­la­tio­nen till per­so­na­len är vik­tig, sä­ger Ma­rie Tu­nan­ser, en­hets­chef på Stuv­sta­går­den, och fort­sät­ter:

– Och det tar ett tag för när­stå­en­de att kän­na sig lug­na med att vi tar hand om per­so­nen.

Det finns ing­et an­nat bo­en­de med en de­mens­av­del­ning i Stuvs­ta. Det in­ne­bär att när­stå­en­de tro­li­gen får en läng­re res­väg för be­sök, vil­ket oro­ar många ef­ter co­ro­navå­ren, en­ligt Ma­rie Tu­nan­ser.

– De när­stå­en­de har gått ige­nom en svår tid med mö­ten ge­nom plex­iglas. Att in­te få träf­fas som man bru­kar. Och nu finns det en oro att man in­te kom­mer att kun­na be­sö­ka på sam­ma sätt hel­ler be­ro­en­de på av­stån­det som blir.

Två nya öpp­nas

Bo­en­de­na stäng­er ef­tersom kom­mu­nen har be­dömt att det kom­mer fin­nas för många äldre­bo­en­de­plat­ser snart, trots att de äld­re blir fler, ef­tersom två nya äldre­bo­en­den öpp­nar i Hud­dinge un­der 2021.

– Ett nytt äldre­bo­en­de, med 79 plat­ser, öpp­nar i Mas­mo och ett an­nat, med 90 plat­ser, öpp­nar i Snätt­ringe. Se­dan har ock­så stäng­ning­en fun­nits med länge där­för att äldre­bo­en­de­na in­te le­ver upp till al­la krav vad gäl­ler ar­bets­mil­jö och bo­en­de­ut­rust­ning, sä­ger Karl Hen­riks­son (KD), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den.

Han me­nar att det stod emel­lan att gö­ra sto­ra re­no­ve­ring­ar och att stänga ner bo­en­de­na.

”Vi kom­mer kla­ra oss”

Per­so­na­len ska om­pla­ce­ras, men de fles­ta le­tar jobb re­dan nu för att kun­na på­ver­ka var de ham­nar. På Stuv­sta­går­den har den ini­ti­a­la choc­ken lagt sig, en­ligt Ma­rie Tu­nan­ser.

– Man blir ju led­sen, det är myc­ket käns­lor. Men vi kom­mer att kla­ra oss. Vi har jät­te­myc­ket duk­tig per­so­nal, så det ska in­te bli så svårt för dem att få and­ra jobb.

Sjö­li­dens äldre­bo­en­de ska läg­gas ner fö­re den 31 de­cem­ber 2020 och Stuv­sta­går­den fö­re 30 april 2021.

FOTO: HUD­DINGE KOM­MUN FOTO: CLAUDIO BRITOS

KRI­TIK. ”Det är väl­digt all­var­ligt när man in­te hål­ler sig in­om de eko­no­mis­ka ra­mar man fått.” sä­ger Karl Hen­riks­son (KD). ING­ET DE­MENS­BO­EN­DE I STUVS­TA. ”Närms­ta bo­en­de är Tall­går­den, el­ler Ro­sen­dals­går­den, men de har inga de­mens­av­del­ning­ar”, sä­ger Ma­rie Tu­nan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.