Mitt i Huddinge

BILDQUIZ. Vad kan du om de gamla perrongern­a och stationern­a i Stockholm?

STOCKHOLMS HANDELSKAM­MARE: Trippelt så många ska trampa om nio år

- Michael Toll

De städer som i framtiden kan erbjuda goda cykelmöjli­gheter är vinnarna på sikt.

Fler cyklister är helt avgörande om Stockholm ska klara av en grön omställnin­g och stå sig i konkurrens­en med andra Europeiska storstäder.

Andelen stockholma­re som cyklar måste tredubblat­s till 2030, enligt en ny rapport från Stockholms handelskam­mare.

Handelskam­maren släppte nyligen rapporten ”Cykeln stärker Stockholm”. Där presentera­s tio förslag på hur cyklandet ska kunna öka i Stockholm, något som måste ske om man ska nå målet i den regionala cykelplane­n som är att minst 20 procent av resorna i länet ska ske med cykel. I dag är siffran 7 procent.

– De städer som i framtiden kan erbjuda goda cykelmöjli­gheter är vinnarna på sikt. Att cykla är bra för klimatet, för folkhälsan och för att minska trängseln i staden. Det är helt centralt för att bygga en huvudstad som kan konkurrera med andra attraktiva regioner i Europa, säger Handelskam­marens vd Andreas Hatzigeorg­iou som själv påstår att han cyklar närmare tre mil om dagen.

Enligt Carl Bergkvist, näringspol­itisk expert vid Stockholms handelskam­mare, kan flera saker genomföras för att förbättra Stockholm när det kommer till cyklar och elsparkcyk­lar.

Behövs fler reparatöre­r

– Om bara en dryg procent av stadens parkerings­platser för bilar skulle göras om till parkering för elsparkcyk­lar skulle samtliga elsparkcyk­lar som finns i dag rymmas på dessa ytor, säger han.

En annan fundering är att det på sikt bör finnas fler som är duktiga på att fixa och laga cyklar i Stockholm.

– Det är en mer långsiktig­t planering. Vi skulle gärna se fler cykelmekan­iker. I dag kan kvalitén vara väldigt varierande. Vi skulle gärna se att det här var en yrkesutbil­dning, säger Carl Bergkvist.

Enligt trafikborg­arrådet Daniel Helldén är Handelskam­marens rapport mycket välkommen, bland annat då det visar på en förändring i attityden till cykling.

– Jag håller inte med om allt i rapporten, men det är helt klart att vi måste få till bättre cykelinfra­struktur. Det tar tyvärr mycket tid att få till alla förändring­arna vi vill göra, säger Helldén.

Stort cykelmotst­ånd

Enligt honom blir också många stockholma­re mycket irriterade när gator rivs upp och görs om för att göra det säkrare för cyklister.

– Det finns många som över huvud taget inte vill att cyklister borde finnas, de personerna är många i min mejlkorg.

 ??  ??
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? BRA FÖR STAN. Att fler börjar transporte­ra sig med cykel i stället för bil är viktigt för Stockholms framtid.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN BRA FÖR STAN. Att fler börjar transporte­ra sig med cykel i stället för bil är viktigt för Stockholms framtid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden