Mitt i Huddinge

Bortvalda platser

-

här platserna valdes bort av kommunstyr­elsens förvaltnin­g:

Rosendalsp­arken. Parken rustades upp sommaren 2021. En medborgard­ialog visade att många boende i området önskade sig en hundrastgå­rd i parken. Platsen valdes bort eftersom den inte ligger i anslutning till något stort tillgängli­gt naturområd­e. Mickelberg­svägen. Platsen valdes bort eftersom största delen av området ligger inom Långsjöns utlopp och är ett ekologiskt känsligt område. Långängsst­råket. Platsen valdes bort eftersom det betar hästar där och den ingår i Gömmarens naturreser­vat och därför inte anses lämplig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden