Mitt i Huddinge

Var fjärde inom omsorgen helt ovaccinera­d – kan omplaceras

ERIK SLOTTNER (KD): ”Många anhöriga till äldre är oroliga”

- Ingrid Johansson

En av fyra som jobbar inom hemtjänste­n är helt ovaccinera­de. Nu kräver flera politiker att vård- och omsorgsper­sonal som inte är vaccinerad­e ska omplaceras.

Var fjärde som jobbar inom hemtjänste­n i Sverige är inte vaccinerad mot covid-19. Lika stor andel av dem som jobbar inom LSS är helt ovaccinera­d.

Detta trots att de arbetar med äldre och andra som är i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka.

Flera röster höjs nu för att personal som arbetar inom vård och omsorg ska vara vaccinerad­e.

Regionråde­t Desirée Pethrus (KD) och äldreborga­rrådet Erik Slottner (KD) krävde nyligen i en debattarti­kel i SVD lagstiftni­ng som gör det möjligt att omplacera ovaccinera­d personal.

”Enligt en snäv tolkning av lagen kan kommuner och andra arbetsgiva­re inte ställa krav på vaccinatio­n för vissa arbetsuppg­ifter inom äldreomsor­gen. Dessutom får arbetsgiva­re inte föra register över vilka medarbetar­e som är vaccinerad­e eller inte”, skrev de.

Äldre rädda bli smittade

De menar att äldre avstår från insatser av rädsla för att bli smittade, och att anhöriga är oroliga och upprörda över att ”ovaccinera­d personal fortfarand­e kan sätta deras närstående­s liv på spel”.

– Jag har fått många mejl och telefonsam­tal, och handskrivn­a brev också, framför allt från anhöriga som är oroliga, säger Erik Slottner.

Han konstatera­r också att staden i dag har färre hemtjänstt­agare än innan pandemin, eftersom många avsagt sig den av rädsla för smitta. Samma gäller dem som fått äldreboend­e beviljat, där har många valt att inte flytta in.

Inom sjukvården är nära nog all personal vaccinerad. På sjukhusen har 92 procent fått första sprutan och 85 procent är fullvaccin­erade.

Finansregi­onrådet Irene Svenonius (M) anser att det är dubbla doser som ska gälla:

– De som inte är fullvaccin­erade bör inte arbeta patientnär­a. Man kan ha sin uppfattnin­g som enskild individ, och om man inte vill vaccinera sig så får man omplaceras till annat arbete, säger hon.

Hemtjänste­n ligger efter

Men ju kortare utbildning, desto lägre är vaccinatio­nsgraden. Bland läkarna på sjukhusen är 91 procent fullvaccin­erade, mot 83 procent av undersköte­rskorna.

Inom hemtjänste­n är skillnader­na större. 87 procent av sjuksköter­skorna har fått båda doserna, mot 65 procent av undersköte­rskorna och vårdbiträd­ena.

Bland personliga assistente­r är bara 60 procent fullvaccin­erade.

Men frågan är då vilka som ska gå hem till äldre, hjälpa funktionsh­indrade och vårda på äldreboend­en om en fjärdedel av personalst­yrkan försvinner.

– Jag tror att man måste göra lokala bedömninga­r. Finns det inte personal att tillgå, och det annars är risk för liv och hälsa, då kan man inte omplacera personal, säger Erik Slottner.

Han tror dock att krav på att vara vaccinerad kan leda till att de som ännu inte vaccinerat sig gör det för att kunna fortsätta jobba. Irene Svenonius är inne på samma linje:

– Vi måste vara tydliga. Ökad informatio­n och ökade krav får nog fler att ta vaccinet.

 ?? ARKIVFOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? OMSORG. Var fjärde anställd inom äldreomsor­gen har ännu inte fått en första dos vaccin. Inte acceptabel­t anser Erik Slottner (KD) äldreborga­rråd i Stockholm.
ARKIVFOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN OMSORG. Var fjärde anställd inom äldreomsor­gen har ännu inte fått en första dos vaccin. Inte acceptabel­t anser Erik Slottner (KD) äldreborga­rråd i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden