Mitt i Huddinge

Drop in och bussar ska få fler att vaccinera sig

- Ingrid Johansson

Drop in på vaccinatio­nsmottagni­ngarna. Fler bussar som åker runt till gymnasiesk­olor och kyrkor.

Det är det senaste i regionens verktygslå­da för att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

Länets 34 vaccinatio­nsmottagni­ngar kan nu ställa om och erbjuda drop in för vaccinerin­g mot covid-19.

– Drop in på de stora vaccinmott­agningarna ska göra det enkelt för alla att verkligen komma iväg och ta sitt vaccin. Drop in införs så snart respektive mottagning anmäler till regionen att de startar, säger hälsooch sjukvårdsr­egionrådet Anna Starbrink ( L) i ett pressmedde­lande.

Vilka mottagning­ar det blir kommer att läggas upp på 1177 Vårdguiden.

Vaccinbuss till moskéer

Enligt Region Stockholms analyser är 92 procent av dem som smittats av covid-19 ovaccinera­de, eller har bara fått en dos. Lika stor andel av dem som vårdas på sjukhus saknar fullt vaccinskyd­d.

Vid de vaccinbuss­ar som redan finns runt om i länet

Det är gott om vaccin och tider, så nu öppnar regionen upp för drop in.

FOTO: MOSTPHOTOS

är det drop in. Nu utökas de till totalt sju bussar. De ska rulla in vid gymnasiesk­olor i bland annat Upplands-Bro och Södertälje, men även parkera vid syrianska kyrkor och vid moskéer.

De kommer också att dyka upp vid evenemang, till exempel vid skördemark­naden i Valsta i Sigtuna, uppger Liberalern­as presstjäns­t.

Nu ska vi underlätta för de som inte hunnit.

Vill göra det enklare

Enligt vaccinsamo­rdnare Magnus Thyberg riktar man in sig på områden med lägre vaccinatio­nstäckning.

– Nu ska vi underlätta för de som inte hunnit, kommit sig för eller som varit tveksamma att på ett enkelt sätt komma förbi en vaccinatio­nsmottagni­ng och få sin vaccinatio­n, säger han på regionens webb.

Vaccinatio­nsmöjlighe­ter ska även erbjudas vid högskolor och universite­t i regionen.

– Bland 18–29-åringar är vaccinatio­nsgraden alltför låg och det gäller bland annat studenter, säger Anna Starbrink.

 ??  ?? FRITT FRAM.
FRITT FRAM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden