Mitt i Huddinge

Handelskam­marens 10 förslag:

- 3.

1. Accelerera utbyggnade­n av det regionala cykelvägnä­tet.

2. Förbättra tillgängli­gheten och säkerheten även för de kommunala näten.

Utöka antalet offentliga cykelparke­ringar.

4. Stöd utveckling av privata cykelparke­ringar.

5. Stärk stödet mot cykelstöld­er. 6. Nytt regelverk för delningsfo­rdon inom mikromobil­itet (bland annat elsparkcyk­lar).

7. Ställ om delar av gatuparker­ingarna till mikromobil­itetsparke­ringar (bland a nnat elsparkcyk­lar).

8. Ökad planerings­kompetens för cykling.

9. Utbilda cykelmekan­iker.

10. Satsa på cykellogis­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden