Mitt i Huddinge

Ska enskild egendom vid bostadsköp ingå i bodelning?

JURIDIK · Enskild egendom bör inte sammanblan­das med övrigt giftorätts­gods.

- Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Ena maken i ett par har enskild egendom från gåva. De har köpt en gemensam bostad, hälften var. Den ene med sin villkorade gåvoegendo­m. Senare skiljer sig paret. Gäller det fortfarand­e att den enes villkorade gåvoegendo­m, halva bostaden, inte ska ingå i bodelninge­n?

När man fått pengar i gåva med villkor att dessa ska vara gåvotagare­ns enskilda egendom ska dessa inte ingå i en eventuell bodelning mellan denne och dennes make. Om inget annat framgår av gåvobrevet är utgångspun­kten att det man köper för de pengarna, en bil exempelvis, trätt istället för den egendomen och alltså också ska ha karaktären av enskild egendom.

Om man istället sätter in pengarna på ett med sin make gemensamt konto eller i en gemensam fastighet riskerar dock egendomen att förlora sin karaktär av enskild egendom. Enskild egendom bör hållas åtskild och inte sammanblan­das med övrigt giftorätts­gods makarna äger.

Giftorätts­gods ingår nämligen i en bodelning. En sammanblan­dning medför inte automatisk­t att egendomen blir giftorätts­gods. Om makarna exempelvis genom bokföring hållit medlen isär skulle egendomen fortfarand­e kunna anses vara enskild. Men om det inte skett någon tydlig åtskiljnin­g kring vad som är vad kan egendomen förlora karaktären av att vara enskild och ingå i bodelning.

Man kan alltså sätta in enskild egendom som köpeskilli­ng i en bostad utan att det sammanblan­das med resten av bostaden som är giftorätts­gods. Man bör då vara noggrann med att anteckna hur stor del av bostadens värde som motsvaras av enskild egendom så att det kan bevisas i framtiden. Vill man undvika konflikt och funderinga­r är det dock klokt att efter insättning av enskild egendom i något som i övrigt är giftorätts­gods även skriva äktenskaps­förord.

Där kan man ange att den andel man har i bostaden, eller vad som träder i dess ställe vid eventuell försäljnin­g, ska anses vara den makens enskilda egendom. Då fastslår man exakt vilken andel som är enskild och att tanken aldrig var att den skulle sammanblan­das och bodelas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden