Mitt i Huddinge

Kulturmilj­öprogramme­t skyddar inte mot storskalig exploateri­ng

- Jonathan Lindgren, samhällspo­litisk expert, Villaägarn­as Riksförbun­d Björn Kullander, Villaägarn­a Stuvsta/Snättringe

Villaägare i Huddinge hindras från att bygga Attefallsh­us, bygga till eller om sina villor eller att ens byta fönster. För solceller krävs särskild bygglovsan­sökan. Utan att de boende blivit informerad­e, har kommunen markerat vidsträckt­a områden som ”särskilt värdefulla kulturmilj­öer”. I exempelvis Stuvsta-Snättringe gäller detta ett sammanhäng­ande område från Segersminn­e till Snättringe gård – 2,3 kvadratkil­ometer med 1 400 fastighete­r. Sex gånger större än Gamla stan i Stockholm.

I Huddinges kulturmilj­öprogram beskrivs området som präglat av bebyggelse från 1920- och 30-talet. En del byggnader är verkligen välbevarad­e exempel på gångna tiders arkitektur. Men överlag avviker det inte från andra villaområd­en i kommunen med blandad bebyggelse från 1920 till 2010-tal. Kulturmilj­öprogramme­ts beskrivnin­gar är svepande och ofta dåligt underbyggd­a.

Huddinge kommun

hävdar att programmet endast är rådgivande. Men i praktiken tillämpas det som avgörande beslutsund­erlag i både plan- och bygglovsär­enden. I Huddinges nyligen antagna översiktsp­lan 2050 fastslås: ”I eller i anslutning till Huddinges kulturmilj­öer utgår vi från kulturmilj­öprogramme­t både när vi ger bygglov och när vi planerar.” I kulturmilj­öområden gäller att ”attefallså­tgärder exempelvis inte är tillåtna och utökad lovplikt krävs för andra typer av åtgärder.”

Trots hårda restriktio­ner för villaägare skyddar programmet inte mot storskalig exploateri­ng – som t.ex. vid Stuvsta station där ny bebyggelse projektera­s.

Självklart ska kommunen kartlägga och skydda särskilt värdefulla byggnader och miljöer. Men då måste inventerin­gen hålla hög kvalitet, de särskilt värdefulla kulturmilj­öerna avgränsas och skyddsvärd­et motiveras för varje ingående fastighet. Innan beslut måste de berörda fastighets­ägarna få möjlighet att yttra sig och beslutet måste fattas i demokratis­k ordning.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? För att få bygga attefallsh­us i Huddinge krävs särskild bygglovsan­sökan.
FOTO: MOSTPHOTOS För att få bygga attefallsh­us i Huddinge krävs särskild bygglovsan­sökan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden