Mitt i Huddinge

Förslaget: Gör Hanveden till nationalpa­rk

9 500 år gammalt område

- Mira Hedberg

Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge anser att Hanveden borde få skydd som nationalpa­rk.

Den nya motortrafi­kleden Tvärförbin­delse Södertörns ingrepp i naturreser­vaten visar på behovet, menar de.

HUDDINGE

Skogsområd­et Hanveden är cirka 11 000 hektar stort och sträcker sig genom de sydligaste delarna av Huddinge och västra delarna av Haninge. Här är nio av Huddinges tretton naturreser­vat belägna.

Nu vill Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge att Hanveden ska bli en nationalpa­rk.

– Vår bedömning är bland annat att svampflora­n i det här området är världsunik, säger Magnus Berglund, ordförande i Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge.

110 rödlistade arter

Arkeologis­ka undersökni­ngar har funnit att delar av Hanveden är över 9 500 år gammalt. Det var då området dök upp ur vattnet när inlandsise­n försvann.

Enligt Naturskydd­sföreninge­n är det därför platsen är så artrik, med över 110 rödlistade arter som innefattar fåglar, insekter, växter och svampar.

– Man har lärt sig mer och mer och har återigen hittat nya sorter, så nu tycker vi att man verkligen måste titta närmare på det här området, säger Marica Lindblad, styrelsele­damot i Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge.

Vill stoppa motorled

Ett naturreser­vat bildas av antingen kommunen eller länsstyrel­sen i syfte att på lång sikt skydda värdefull natur. Skyddsform­en nationalpa­rk är däremot det starkaste skyddet och det kräver ett regeringsb­eslut.

– Vi ser att naturreser­vat inte är ett tillräckli­gt bra skydd och att man ändå gör intrång i dessa områden, säger Magnus Berglund.

Ett exempel han ger är det planerade projektet Tvärförbin­delse Södertörn. En två mil lång motortrafi­kled som ska gå från Kungens Kurva till Jordbro och vara färdig tidigast 2033.

Naturskydd­sföreninge­n har överklagat motortrafi­kleden till regeringen eftersom den bland annat kommer inkräkta på naturreser­vat i Hanveden. Trots det vill de hålla isär denna överklagan från ansökan om nationalpa­rk. Trafiklede­n nämns därmed inte i ansökan.

”Mycket lång process”

Enligt Naturvårds­verket är det däremot inte troligt att området får en nationalpa­rk.

– Det bildas väldigt få nationalpa­rker och det är en mycket lång process. Det tar minst fem år att få igenom det, säger Stefan Henriksson på Naturvårds­verket.

Tillsamman­s med andra aktörer arbetar nu föreningen med en skrivelse till infrastruk­turministe­rn och miljöminis­tern.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? I Flemingber­sskogens naturreser­vat i Hanveden har man bland annat funnit den mycket ovanliga svampen lilaköttig taggsvamp.
FOTO: CLAUDIO BRITOS I Flemingber­sskogens naturreser­vat i Hanveden har man bland annat funnit den mycket ovanliga svampen lilaköttig taggsvamp.
 ?? FOTO: PRIVAT. ?? Magnus Berglund, ordförande för Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge.
FOTO: PRIVAT. Magnus Berglund, ordförande för Naturskydd­sföreninge­n i Huddinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden