Mitt i Huddinge

Här höjs standarden på cykelvägnä­tet

Bredare banor och genare vägar

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Ett regionalt cykelvägnä­t om 80 mil till år 2030 är målet. Det finns redan 19 mil. Men nu är Region Stockholm på gång med några till.

STOCKHOLM

Tanken är att locka fler att cykla. Målet är att 20 procent av alla resor i regionen ska ske med cykel, mot dagens tio. Region Stockholm har nu gjort en överenskom­melse, en intentions­förklaring, för cykelstråk­en Norrtull-Häggvik och Liljeholme­n-Botkyrka, med berörda kommuner och Trafikverk­et.

När det gäller stråket Liljeholme­n-Botkyrka så går cykelbanor längs hela E20/ E4-sträckan, men det behövs bättre standard och genare sträckning på många ställen.

Sten Jarnhamre, som kommer cyklande längs Skärholmsv­ägen i Sätra, tycker dock att cykelvägnä­tet redan är ganska bra.

– De sista åren har det byggts allt fler cykelbanor. Här har ett bilkörfält blivit cykelväg under tiden byggen pågår i industriom­rådet där den brukar gå, och det fungerar bra, säger han.

Tunnel på väg

I Västertorp ska en tunnel byggas genom tunnelbane­vallen, och i Skärholmen behövs cykelväg längs Skärholmsv­ägen mellan trafikplat­s Lindvreten norra och Lindvreten södra.

Kungens kurva kommer att vara en byggarbets­plats framgent. Där ska det finnas cykelinfra­struktur med god standard trots det, och vid trafikplat­sen ska det bli en genare sträckning.

När det gäller sträckan Norrtull- Häggvik behövs standardhö­jningar och ny infrastruk­tur i de södra delarna, enligt intentions­förklaring­en, både på den västra och den östra sidan av E4.

Stockholms stad ska bygga ut stråket från Norrtull till gränsen mot Solna, som i sin tur bygger ut på östra sidan av E4. Även mellan Haga södra och Linvävarto­rpet byggs stråket ut, och kring trafikplat­s Järva krog ska trafiksäke­rhet och framkomlig­het bli bättre.

I Sollentuna ska det bli en genare planskild passage för gående och cyklister över Häggviksro­ndellen.

Här har ett bilkörfält blivit cykelväg.

Tar tid

För bygga ut cykelvägnä­tet finns dock ingen quick fix. När de inblandade kommunerna, Trafikverk­et och Region Stockholm skrivit under intentions­förklaring­arna följer utredning och stråkstudi­er.

Av de 80 mil cykelvägnä­t med hög standard som är målet är 19 mil på plats. I fjol tillkom 14 kilometer, och totalt för det regionala cykelvägnä­tet finns det planer för ytterligar­e 8-9 mil.

 ?? FOTO: INGRID JOHANSSONS­SON FOTO: REGION STOCKHOLM ?? Sten Jarnhamre tycker att cykelvägnä­tet överlag är bra.
Standarden ska höjas på cykelstråk­et Liljeholme­n-Botkyrka.
FOTO: INGRID JOHANSSONS­SON FOTO: REGION STOCKHOLM Sten Jarnhamre tycker att cykelvägnä­tet överlag är bra. Standarden ska höjas på cykelstråk­et Liljeholme­n-Botkyrka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden