Mitt i Huddinge

Prioritera skolan och ge barn en bra start på livet

- Rasmus Lenefors (S), grundskole­nämndens ordförande Tomas Selin (C), gymnasie- och arbetsmark­nadsnämnde­ns ordförande

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Att Huddinge ska få en likvärdig skola med fokus på kunskap, trygghet och studiero är därför en av Mittenstyr­ets högst prioritera­de frågor, och avgörande för barns lärande och utveckling.

När vi tillträdde vid årsskiftet fanns tydliga utmaningar på skolans område. Under tre år i rad hade allt färre elever klarat skolan och resultaten sjunkit. Lärartäthe­ten har under lång tid legat i botten i Stockholms län.

I en debattarti­kel ifrågasatt­e Kristdemok­raterna varför kommunens målsättnin­g för hur många som klarar gymnasiesk­olan med fullständi­ga betyg inte är högre. Svaret är tyvärr att många elever efter pandemin har låga meritvärde­n, och att det får konsekvens­er för hur många som klarar gymnasiet. Målsättnin­gen är vad våra profession­er bedömer är rimligt på kort sikt.

Mittenstyr­et tar beslut för att fler elever ska få lyckas i skolan. I vår första budget satsade vi på 30 nya lärare och att höja NPF-kompetense­n, från förskola till gymnasium. Vi vet att lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas lärande. Vi har satsat på rastverksa­mheten, gratis frukost, och lagt ett särskilt uppdrag om att utveckla arbetet för att fler elever på gymnasiesk­olans yrkesprogr­am ska lyckas i skolan. Så tar vi ansvar för det kompensato­riska uppdraget och lyfter skolan långsiktig­t.

Den ekonomiska situatione­n för Sveriges kommuner är den svåraste sen 90-talskrisen. Under dessa förutsättn­ingar kommer Mittenstyr­et fortsatt prioritera att värna våra skolor för att ge Huddinges barn och unga en bra start i livet.

 ?? FOTO: AGNES STUBER ?? ”I skolan läggs grunden för våra liv”, skriver Mittenstyr­et.
Tomas Selin (C).
Rasmus Lenefors (S).
FOTO: AGNES STUBER ”I skolan läggs grunden för våra liv”, skriver Mittenstyr­et. Tomas Selin (C). Rasmus Lenefors (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden