”I skug­gan av en pan­de­mi är väl en plan­ka­re vårt mins­ta pro­blem?”

Kistadirekt - - SIDAN 1 -

Co­ro­na­pan­de­min är långt ifrån över. De fles­ta som jag kän­ner har an­pas­sat sig till ett nytt sätt att le­va för att plat­ta ut den be­röm­da kur­van och vid­tar för­sik­tig­hets­åt­gär­der för att und­vi­ka smitt­sprid­ning.

Vis­ser­li­gen sit­ter en del döds­förak­tan­de unga män­ni­skor väl­digt tätt på ute­ser­ve­ring­ar i so­lens vär­man­de strå­lar och rik­tigt ver­kar läng­ta ef­ter floc­kim­mu­ni­tet men an­nars tyc­ker jag att de fles­ta av oss upp­trä­der re­spekt­fullt di­stan­se­rat ut­om en och an­nan som tank­löst stöv­lar på i si­na in­van­da fot­spår ut­an att vä­ja för si­na med­män­ni­skor va­re sig det är på skogs­pro­me­na­den el­ler i kön på mat­af­fä­ren.

En som skyl­tar med sin tank­lös­het är tra­fik­re­gi­onrå­det Kristof­fer Tam­sons (M) som ser till att bil­jett­kon­trol­ler­na ska in­fö­ras igen i Stock­holms kol­lek­tiv­tra­fik ef­ter ett up­pe­håll på drygt två må­na­der.

Tam­sons sä­ger: ”Det här är en som­mar­pre­sent till det he­der­li­ga och sköt­sam­ma Stock­holm.”

Nej, Kristof­fer Tam­sons! Det är ing­en pre­sent ut­an det är ett straff att ut­sät­ta tra­fi­kan­ter­na för yt­ter­li­ga­re en smit­to­risk då de om­ring­as av bil­jett­kon­trol­lan­ter, of­ta i säll­skap av väk­ta­re. Och det är ab­so­lut ing­en pre­sent till de he­der­li­ga och sköt­sam­ma stock­hol­ma­re som an­vänds som ur­säkt för att kun­na kon­trol­le­ra färd­be­vis un­der en pan­de­mi och in­kas­se­ra böter från en even­tu­ell plan­ka­re.

Jag kan in­te tän­ka mig en olämp­li­ga­re tid­punkt att ska­pa träng­sel i kol­lek­tiv­tra­fi­ken med bil­jett­kon­trol­ler. Är det SL:s störs­ta upp­gift i des­sa ti­der, att för­sö­ka få tag i nå­gon gra­tiså­ka­re och kas­se­ra in li­te böter? I skug­gan av en pan­de­mi är väl en plan­ka­re vårt mins­ta pro­blem?

Att SL ska­par träng­sel med si­na eg­na an­ställ­da är för mig ing­et an­nat än idio­ti. Al­la vi and­ra för­lo­rar in­koms­ter och i värs­ta fall vå­ra liv i pan­de­min men SL pas­sar på att tjä­na peng­ar!

I en an­nons­kam­panj som Stor­stock­holms lo­kal­tra­fik, SL, spri­der till lä­nets in­vå­na­re står det: ”Väl­kom­men om­bord – du som har en vik­tig sam­hälls­funk­tion. Vi ber al­la er and­ra att in­te re­sa med oss just nu”. Det bor­de be­ty­da: ome­del­bar av­stig­ning för samt­li­ga bil­jett­kon­trol­lan­ter.

En vet­tig som­mar­pre­sent till det he­der­li­ga och sköt­sam­ma Stock­holm skul­le vara en kol­lek­tiv­tra­fik med hög tur­tät­het ut­an träng­sel och kö­er!

Ma­lin Ap­pel­tofft Ko­mi­ker och lä­ra­re

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

BILJETTKON­TROLL. In­te prio un­der pan­de­mi, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Skriv en in­sän­da­re! StockholmD­irekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.