Här kan du sval­ka dig med ett dopp i som­mar.

BAD­PLAT­SER. Från de mest väl­be­sök­ta plat­ser­na till dol­da pär­lor

Kistadirekt - - SIDAN 1 - ○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet. ○ Fa­ci­li­te­ter: Torr­to­a­lett. ○ Par­ke­ring: Ja. MALTESHOLM­SBADET

Sak­nar du play­an nu när det re­kom­men­de­ras att re­sa mind­re? Miss­trös­ta in­te, det finns gott om bad­möj­lig­he­ter på hem­ma­plan ock­så. Här lis­tar vi strän­der­na i Väs­te­rort. JÄR­FÄL­LA KALLHÄLLSB­ADET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Otill­räck­ligt prov­ta­gen.

○ Fa­ci­li­te­ter: Två ba­ja­ma­jor, dusch.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Ja, kom ihåg P-ski­va.

○ Så tar du dig dit: 500 me­ters pro­me­nad från Kall­hälls sta­tion.

○ Ex­tra: Bryg­gor, lek­plats och sto­ra le­ky­tor, be­ach­vol­ley­plan och grill­plat­ser.

BONÄSBADET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Dusch, ba­ja­ma­jor.

○ Ki­osk: Vis­sa sä­song­er.

○ Par­ke­ring: 20-tal par­ke­rings­plat­ser samt en plats för han­di­kapp­till­stånd.

○ Så tar du dig dit: Buss 548 mot Äng­sjö. Från Kall­hälls sta­tion finns även gångoch cy­kel­väg ut­med Mä­la­ren.

○ Ex­tra: Hund­för­bud, lek­plats, grill­plats.

BRUKETS FRI­LUFTS­BAD

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Ba­ja­ma­ja.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Ja, par­ke­ra vid sto­ra skid­bac­ken.

○ Så tar du dig dit: Buss 552 mot Gör­välns slott.

○ Ex­tra: Ka­notut­hyr­ning, gung­or, grill­plats.

GÖRVÄLNBAD­ET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Du­schar, to­a­lett, han­di­kapp­to­a­lett.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Åk längst bort på Mä­larvä­gen och par­ke­ra på den sto­ra par­ke­ring­en.

○ Så tar du dig dit: Buss 564Y från Ja­kobs­bergs sta­tion.

○ Ex­tra: Sto­ra slut­tan­de gräsy­tor, om­kläd­nings­rum, lek­plats, gung­or, be­ach­vol­ley­plan, ka­notut­hyr­ning. Hund­för­bud.

ÄNG­SJÖ FRI­LUFTS­BAD

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt. ○ Fa­ci­li­te­ter: Por­tab­la to­a­let­ter, han­di­kapp­san­pas­sad ba­ja­ma­ja.

○ Par­ke­ring: Ja.

○ Så tar du dig dit: Enklast med bil el­ler buss från Kall­hälls sta­tion.

○ Ex­tra: Till­gäng­lig­hets­an­pas­sad med badramp med räc­ke, ka­notut­hyr­ning, hund­bad en bit in­nan stran­den.

MÄLARÖ ADELSÖBADE­T, ADELSÖ IDROTTSPLA­TS

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Tjän­ligt.

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­lett vid id­rotts­plat­sen. Öp­pen dag­tid. Torr­to­a­lett och pap­pers­kor­gar vid ba­det.

○ Ki­osk: Nej.

○ Par­ke­ring: Ja, vid id­rotts­plat­sen.

○ Så tar du dig dit: Kör till Adelsö idrottspla­ts el­ler ta buss till Adelsö kyr­ka.

SÖDRAN, FANTHOLMSV­ÄGEN, EKERÖ

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: WC, hopp­torn, strand­dusch, ute­gym.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Ja.

○ Så tar du dig dit: Kör till Fantholmsv­ägen el­ler ta buss till Träkvis­ta.

LUNDHAGSBA­DET, EKERÖ

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Bryg­gor, strand­dusch, han­di­kapp­to­a­lett, till­gäng­lig­hets­ramp.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Ja.

○ Så tar du dig dit: Kör el­ler ta buss till Lund­ha­gen.

NÄRLUNDABA­DET, EKERÖ

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: Torr­to­a­lett, lekred­skap.

○ Par­ke­ring: Fy­ra p-plat­ser.

○ Så tar du dig dit: Kör till Närlundaba­det el­ler åk buss till Närlun­dastu­gan.

MÖRBYBADET, SKÅ

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Torr­to­a­lett, lekred­skap, om­kläd­nings­hytt.

○ Par­ke­ring: Ja.

○ Så tar du dig dit: Kör till Präst­går­den i Skå el­ler ta buss. När­mas­te håll­plats är Mör­by­vä­gen.

KARLSKÄRSB­ADET, FÄRENTUNA

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: Om­kläd­nings­rum.

○ Så tar du dig dit: Kör till Karl­skärs båt­klubb el­ler ta buss till Ilän­da.

KUNGSBERGA BAD­PLATS, FÄRENTUNA

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: Torr­to­a­lett.

○ Så tar du dig dit: Kör till Kungsberga båt­klubb el­ler ta buss till Skep­parn.

STOCKBYBAD­ET, STENHAMRA

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: WC, om­kläd­nings­rum.

○ Så tar du dig dit: Kör till Gnej­s­vä­gen el­ler ta buss till Får­hags­plan.

KÄRSGATAN, EKERÖ

○ Så tar du dig dit: Kör till Kärsgatan el­ler ta buss till Nyc­kel­by, ba­det lig­ger cir­ka två kilo­me­ter från Sund­by.

BUSVIKEN

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Tjän­ligt. ○ Så tar du dig dit: Kör till Bo­finks­vä­gen el­ler ta buss till Lind­kvists hör­na.

KÄRSÖGÅRDE­N

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Tjän­ligt.

○ Ki­osk: Ja.

○ Så tar du dig dit: Kör till Brostu­gans väg el­ler ta buss till Brostu­gan.

HÄS­SEL­BY LÖVSTABADE­T

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­let­ter.

○ Par­ke­ring: Ja, men be­grän­sat med plat­ser.

○ Så tar du dig dit: Enklast med bil, an­nars buss 541 till Lingon­ris­gränd och 20 mi­nu­ter pro­me­nad.

○ Ex­tra: Vol­ley­boll­plan, gung­or och två grill­plat­ser.

HÄS­SEL­BY ALL­MÄN­NA BAD

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­let­ter och om­kläd­nings­rum.

○ Par­ke­ring: Nej.

○ Så tar du dig dit: Buss 541 från Väl­ling­by cent­rum el­ler buss 119 från Häs­sel­by strand.

○ Ex­tra: Barn­vän­ligt, med sand­strand, trädäck, trä­bryg­ga och be­tong­bryg­ga. HÄS­SEL­BY STRAND­BAD

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Bra.

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­lett finns un­der bad­sä­song.

○ Ki­osk: Nej.

○ Par­ke­ring: Li­ten par­ke­ring finns vid Häs­sel­by strand­väg.

○ Så tar du dig dit: Tio mi­nu­ters pro­me­nad från Häs­sel­by strands t-ba­na, el­ler buss 119 från tun­nel­ba­nan plus någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad.

○ Ex­tra: Sand­strand, bryg­ga och stör­re gräsy­ta. Finns möj­lig­het att gril­la.

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt (väst­ra), till­freds­stäl­lan­de (öst­ra).

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­let­ter.

○ Ki­osk: Ja.

○ Par­ke­ring: Ja.

○ Så tar du dig dit: Bil, el­ler tio mi­nu­ters pro­me­nad från Häs­sel­by strand.

○ Ex­tra: Stor gräsy­ta och stort strand­bad. In­häg­nad plats med gung­or finns vid si­dan av stran­den. Han­di­kapp­san­pas­sat.

VÄL­LING­BY KANAANBADE­T

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt kva­li­tet.

○ Fa­ci­li­te­ter: To­a­let­ter, även han­di­kapp­sto­a­lett. Utom­hus­dusch.

○ Ki­osk: Ja, drivs av Café Ka­naan.

○ Par­ke­ring: Stor par­ke­rings­plats fem mi­nu­ters pro­me­nad bort.

○ Så tar du dig dit: Enklast med bil, an­nars halv­tim­mes­pro­me­nad från Väl­ling­by cent­rum.

○ Ex­tra: Hopp­torn och grill­möj­lig­he­ter. Han­di­kapp­san­pas­sat och barn­vän­ligt.

BROM­MA ÄNGBYBADET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Om­kläd­nings­rum, to­a­let­ter och du­schar. Han­di­kapp­sto­a­lett finns.

○ Ki­osk: Ja, och re­stau­rang.

○ Par­ke­ring: Stor par­ke­ring, samt han­di­kappspar­ke­ring.

○ Så tar du dig dit: Bil, el­ler 700 me­ter gång från Äng­by­plan.

○ Ex­tra: Vol­ley­boll­plan, lek­plats och cam­ping­en har en vat­ten­rutsch­ka­na. Två ram­per le­der ned i vatt­net för den som bru­kar rull­stol.

SOLVIKSBAD­ET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Om­kläd­nings­hyt­ter, kall­dusch och to­a­let­ter (sam­ma gäl­ler för damna­ken­ba­det bred­vid).

○ Ki­osk: Stängd.

○ Par­ke­ring: Li­ten par­ke­ring.

○ Så tar du dig dit: Spår­vagn 12 till Smed­slät­ten, se­dan 800 me­ter pro­me­nad.

○ Ex­tra: Ute­gym, gung­or och parksof­for.

JOHANNELUN­DSBADET

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Ut­märkt.

○ Fa­ci­li­te­ter: Torr­klo­sett.

○ Ki­osk: Nej.

○ Par­ke­ring: Nej.

○ Så tar du dig dit: Buss 144 från Al­vik till Svartviks torg.

○ Ex­tra: Mind­re bad­plats, stör­re gräsy­ta. Gung­djur finns, samt ramp ned i vatt­net.

SOL­NA HUVUDSTA STRAND­BAD

○ Vat­ten­kva­li­te­ten: Tjän­ligt. Testas lö­pan­de.

○ Fa­ci­li­te­ter: Bad­bryg­ga, ute­dusch, om­kläd­nings­rum, to­a­let­ter, cy­kel­par­ke­ring.

○ Ki­osk: Ja, drivs av Café Båt­hu­set.

○ Par­ke­ring: Ja, in­till rid­klub­ben.

○ Så tar du dig dit kol­lek­tivt: Fle­ra buss­lin­jer (4, 113, 176, 507 och 512) har rut­ter som pas­se­rar nä­ra.

○ Ex­tra: Sand­strand och gräsy­ta. Ba­det var Sol­nas förs­ta kom­mu­na­la ute­bad och in­vig­des 2018.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

○ Vat­ten­kva­li­te­ten är häm­tad ut­i­från de prov­tag­ning­ar som gjorts i slu­tet av ju­ni. Vill du ha mer upp­da­te­rad in­for­ma­tion om vat­ten­kva­li­te­ten gå in på https:// www.ha­vochvat­ten.se/. ÄNGBYBADET. Här finns det nå­got för de fles­ta. Två rym­li­ga sand­strän­der och en stor gräs­mat­ta, och det finns till och med en ramp med räc­ke som le­der ned i vatt­net. Bryg­gor stic­ker ut från ena stran­den för de som vill li­te läng­re ut i Mä­la­ren. Det finns bå­de sol- och skugg­plat­ser att bre­da ut sig på, samt kafé och en vat­ten­rutsch­ka­na. Och gung­or på stran­den för de barn som ledsnar på vatt­net. Bort­sett från par­ke­rings­ka­o­set så är det ett myc­ket trev­ligt stäl­le.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KALLHÄLLSB­ADET. Här går det att spe­la be­ach­vol­ley­boll och hop­pa från bryg­gan.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HUVUDSTA STRAND­BAD. Den som in­te vill köa in till be­tal­ba­det kan här istäl­let väl­ja ett dopp i Ulvsun­da­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.