Här får unga kopp­la bort med hjälp av konst

”Ex­tra vik­tigt att vara till­gäng­li­ga för Jär­va­bor­na”

Kistadirekt - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hag­ström 073-541 57 26 em­ma.hagstrom@di­rekt­press.se

Att få ut­lopp för si­na käns­lor ge­nom konst kan fun­ge­ra väl­digt te­ra­peu­tiskt.

Fot­mål­ning, le­ra, mo­de, na­tur, ska­pan­de – var­je fredag i som­mar kom­mer Tens­ta konst­hall bju­da in konst­nä­rer och an­ord­na ak­ti­vi­te­ter, för att barn och unga ska få när­ma sig konst och sam­ti­digt få ett and­rum i pan­de­min.

Det är en gas­san­de het fredag i Tens­ta, och på as­falts­pla­nen ut­an­för konst­hal­len lig­ger långa pap­per­sark med hand- och fotav­tryck i kla­ra fär­ger och tor­kar i so­len. Mak­da Em­baie, konst­när och konst­hal­lens för­med­la­re, är i full färd med att ploc­ka un­dan må­lar­färg ef­ter en in­ten­siv dag.

– I dag in­spi­re­ra­des vi av Yo­ko Onos ”Foot­step event”, där bar­nen fick klä av sig bar­fo­ta och må­la föt­ter­na för att se­dan gå på ar­ken och gö­ra av­tryck. Det är in­te all­tid ba­ra re­sul­ta­tet som är kons­ten, ut­an pro­ces­sen, vil­ket många ver­ka­de få upp ögo­nen för i dag, sä­ger hon.

Var­je fredag fram till den 7 au­gusti kom­mer konst­hal­len ha drop in för barn och unga, i det nya kon­cep­tet ”konst­fre­da­gar”. Van­ligt­vis er­bju­der de konst­kol­lon un­der som­rar­na, men på grund av pan­de­min vil­le de spri­da ut verk­sam­he­ten li­te.

– Det kän­des vik­tigt att kun­na er­bju­da konstre­la­te­ra­de ak­ti­vi­te­ter för barn och unga även i år, sä­ger Mak­da Em­baie.

In­blick i att vara konst­när

Konst­hal­len har bju­dit in oli­ka konst­nä­rer att gäst­spe­la på fre­da­gar­na. Må­let är att del­ta­gar­na ska få ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka tek­ni­ker och sam­ti­digt få en in­blick i hur det är att vara konst­när. De unga som del­ta­git hit­tills har näs­tan ute­slu­tan­de va­rit från Tensta­om­rå­det, vil­ket Mak­da Em­baie upp­skat­tar.

– Det känns ex­tra vik­tigt att vara till­gäng­li­ga för Jär­va­bor­na nu. Det är många som va­rit iso­le­ra­de och i ka­ran­tän, och det har va­rit myc­ket oro. Att få ut­lopp för si­na käns­lor ge­nom konst och kre­a­ti­vi­tet kan fun­ge­ra väl­digt te­ra­peu­tiskt.

Än så länge har del­ta­gar­na ta­git sig an upp­gif­ter­na ga­lant.

– I dag var de li­te för­sik­ti­ga i bör­jan, men när de väl kom in i pro­ces­sen så hän­de nå­got. Al­la kon­cen­tre­ra­de sig och hjälp­te varand­ra, vil­ket var fint att se. Det blir nå­got me­di­ta­tivt att gå bar­fo­ta i må­lar­färg och läm­na sitt eget av­tryck; att kun­na föl­ja si­na eg­na spår, sä­ger Mak­da Em­baie.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SKA­PA. Un­der konst­fre­da­gar­na ska del­ta­gar­na få en in­blick i hur det är att vara konst­när och hur en konst­när tän­ker.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KULTUR. Mak­da Em­baie och Tens­ta konst­hall an­ord­nar konst­fre­dag var­je fredag fram till den 7 au­gusti.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SPÅR. Just den här da­gen in­spi­re­ra­des bar­nen av Yo­ko Onos ”Foot­step event”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.