Bul­ler i som­mar un­der väg­byg­ge

Kistadirekt - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I som­mar fort­sät­ter ar­be­tet med tra­fik­plats Hjuls­ta. En­ligt Tra­fik­ver­ket kan ar­be­tet le­da till att de bo­en­de kom­mer att kän­na av en del bul­ler i som­mar.

Ar­be­tet med nya tra­fik­plats Hjuls­ta fort­sät­ter, vil­ket le­der till att bo­en­de i när­he­ten kan kän­na av en del bul­ler i som­mar.

Nu un­der som­ma­ren på­bör­jar Tra­fik­ver­ket gjut­ning av kant­bal­kar och in­fäst­ning­ar för räc­ken och bul­lerskär­mar vid de fy­ra nya bro­ar som Förbifart Stock­holm har byggt över Mäl­ar­ba­nan och E18 i Hjuls­ta. Gam­la form­stöd i be­tong ska ock­så ri­vas un­der ti­den Mäl­ar­ba­nan är av­stängd, mel­lan den 4 och 27 juli, vil­ket kan le­da till att bo­en­de mär­ker av en del bul­ler.

Berg ska spräng­as bort

På grund av det­ta är gångoch cy­kel­vä­gen mel­lan Barkar­by och Spånga stängd se­dan bör­jan av maj, för att se­dan öpp­na igen i sep­tem­ber.

För att kun­na byg­ga vägen som an­slu­ter till bro­ar­na över E18 be­hö­ver ett berg spräng­as bort norr om E18, pa­ral­lellt med Akal­lalän­ken på Barkar­by­si­dan. Spräng­ning­ar­na ut­förs på var­da­gar mel­lan 07.00 och 19.00. Se­dan kom­mer bergskross­ning ske ne­re i schak­tet med start i bör­jan av au­gusti och sex vec­kor fram­åt.

En­ligt Förbifart Stock­holm kan bå­de spräng­ning­ar­na och kross­ning­en hö­ras på håll be­ro­en­de av hur vin­dar­na blå­ser.

He­la Förbifart Stock­holm be­räk­nas vara fär­dig år 2030 och kom­mer då ha kostat 37,7 mil­jar­der kro­nor.

FO­TO: TRA­FIK­VER­KET

AR­BE­TE. Un­der som­ma­rens tå­gav­stäng­ning kom­mer kant­bal­kar gju­tas på bro­ar­na. Här syns formen som se­dan ska fyl­las med be­tong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.