Då stängs pen­del­tå­gen av i som­mar

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

STOCK­HOLM. Fa­vo­rit i re­pris – se­dan fle­ra år till­ba­ka är det pen­del­tågs­av­stäng­ning som gäl­ler som­mar­tid. Nå­got som be­kant be­ror på Tra­fik­ver­kets ut­bygg­nad av Mäl­ar­ba­nan, där fler spår ska an­läg­gas.

I som­mar går det inga pen­del­tåg mel­lan Ja­kobs­berg och Sund­by­berg från mor­go­nen lör­dag den 4 juli till nat­ten mot måndag den 27 juli.

Di­rekt­bus­sar går från Ja­kobs­berg till Hjuls­ta, lik­som bus­sar Ja­kobs­berg-Barkar­by-Hjuls­ta-Spånga och om­vänt, samt bus­sar från Kungs­äng­en-Kall­hällA­kal­la. Där­i­från er­sät­ter tun­nel­ba­nan pen­del­tå­gen.

Mel­lan Ja­kobs­berg och Båls­ta går pen­del­tå­gen i 30-mi­nu­ter­s­tra­fik. Läs mer på SL:s hem­si­da.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

AVSTÄNGT. Mel­lan den 4 och 27 juli går det inga pen­del­tåg mel­lan Ja­kobs­berg och Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.