Så mins­kar du drunk­nings­ris­ken

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

○ Det är vik­tigt att ha en rädd­nings­väst om du in­te kan sim­ma.

○ Lär dig att sim­ma och fort­sätt att öva dig.

○ Vat­ten och al­ko­hol el­ler dro­ger hör in­te ihop. Hälf­ten av al­la drunk­nings­o­lyc­kor sker un­der in­fly­tan­de av al­ko­hol el­ler dro­ger.

○ Låt barn an­vän­da flyt­väst el­ler rädd­nings­väst vid lek nä­ra vat­ten och på bryg­gor. Bär även flyt­väst om du är vux­en och in­te kan sim­ma.

○ Lär bar­net att ha re­spekt för vat­ten, och för­kla­ra vad som kan vara far­ligt.

○ Var in­te läng­re bort än att du kan ta tag i bar­net el­ler den per­son som in­te kan sim­ma. Barn som är yng­re än två-tre år ska vara på gri­pav­stånd.

○ Töm ur vatt­net från små flytt­ba­ra små­barns­poo­ler när de in­te an­vänds.

○ Ba­da ald­rig en­sam om du in­te kan sim­ma.

○ Sim­ma all­tid längs med stran­den i stäl­let för utåt.

○ Hop­pa el­ler dyk ald­rig i okänt vat­ten.

○ Sim­ma ald­rig un­der bryg­gor och hopp­ställ­ning­ar.

○ Knuf­fa ald­rig nå­gon i vatt­net el­ler håll ald­rig fast nå­gon un­der vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.