Då öpp­nar bi­o­gra­fer­na upp igen

Kistadirekt - - NYHETER · JÄRVA - Jo­nas Måns­son

Må­na­der ut­an bio är över. Nu har Film­sta­den öpp­nat sin förs­ta sa­long i Stock­holm och in­om kort kom­mer än­nu fler att slå upp por­tar­na.

Den 18 mars be­slu­ta­de Film­sta­den att stänga al­la si­na bi­o­gra­fer för att und­vi­ka smitt­sprid­ning. Li­te drygt tre må­na­der se­na­re kun­de de förs­ta be­sö­kar­na bän­ka sig i bi­omörk­ret igen.

Film­sta­den i Mall of Scan­di­na­via var först med att öpp­na i Stock­holm och tog emot de förs­ta gäs­ter­na den 24 ju­ni.

– Det känns fan­tas­tiskt. Jag var på plats i Mall of Scan­di­na­via och det var un­der­bart att se al­la gäs­ter på plats. Många ha­de läng­tat ef­ter att gå på bio, sä­ger He­le­na Eklund, Com­mer­ci­al Director på Film­sta­den.

För de bi­o­gra­fer som öpp­nar gäl­ler fort­satt för­sik­tig­hets­åt­gär­der. Sa­long­en kom­mer ba­ra att ta in 50 per­so­ner. Fa­mil­jer och säll­skap som bo­kar till­sam­mans får sit­ta sam­lat, men de som bo­kar bil­jett själ­va får en stol emel­lan var­je be­sö­ka­re.

Även ex­tra städ­ning pla­ne­ras, ki­os­kens ut­bud an­pas­sas och vis­ning­ar­na sker mer ut­sprid­da för att där­med und­vi­ka kö­bild­ning.

Tufft eko­no­miskt

Att just Film­sta­den Scan­di­na­via

var den som öpp­na­de först i Stock­holm ha­de fle­ra skäl.

– Den är en av vå­ra mest po­pu­lä­ra bi­o­gra­fer, det är sto­ra ytor och sa­long­er­na är ut­sprid­da, sä­ger He­le­na Eklund.

De tre må­na­der­na ut­an vis­ning­ar slår hårt mot Film­sta­den AB, men ex­akt hur stor den eko­no­mis­ka för­lus­ten är kan in­te He­le­na Eklund sva­ra på. In­te hel­ler hur länge de kla­rar sig med fär­re gäs­ter.

Många ha­de läng­tat ef­ter att gå på bio.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

MALL OF SCAN­DI­NA­VIA. Här öpp­na­de den förs­ta bi­o­gra­fen och nu är fler på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.