För­se­nad lag­ning av rull­trap­pan i Rin­ke­by

PROGNOSEN. Kan drö­ja mer än tre må­na­der till

Kistadirekt - - NYHETER · JÄRVA - Em­ma Löf Hag­ström em­ma.hagstrom@di­rekt­press.se

Det har va­rit sto­ra le­ve­rans­pro­blem via flyg ef­tersom det på­går en pan­de­mi.

Den av­stäng­da rull­trap­pan vid Rin­ke­by sta­tion kom­mer att stå stil­la i åt­minsto­ne tre må­na­der till. På grund av co­ro­na­pan­de­min för­se­nas le­ve­ran­sen av re­serv­de­lar.

Föl­je­tong­en med tra­si­ga rull­trap­por vid Rin­ke­by tun­nel­ba­nesta­tion fort­sät­ter. Se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka har max två av tre rull­trap­por va­rit i bruk sam­ti­digt, på grund av di­ver­se fel och bris­ter.

I fjol rap­por­te­ra­de vi om en av rull­trap­por­na, som var av­stängd till och från i fle­ra må­na­der. Den la­ga­des till slut med de­lar från en rull­trap­pa vid Husby sta­tion.

– Den ha­de iden­tis­ka väx­lar med en av rull­trap­por­na i Husby, så vi häm­ta­de en där­i­från och lät den stå stil­la istäl­let, ef­tersom de har fler upp­gång­ar och fler rull­trap­por där, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik, pressta­les­per­son på SL.

För­se­nad av co­ro­nan

Det här gång­en har lös­ning­en dock in­te va­rit li­ka lätt. Här om vec­kan gick SL ut och sa att den rull­trap­pa som nu är trasig be­hö­ver nya de­lar som till­ver­kas i Ki­na, och att le­ve­ran­sen av des­sa för­se­nats.

– Många rull­trap­por är plats­bygg­da och an­pas­sa­de för just si­na sta­tio­ner. Där­för är det ock­så svårt när nå­got går sön­der, ef­tersom man mås­te spe­ci­al­be­stäl­la re­serv­de­lar som ny­till­ver­kas. Det tar ett tag att ord­na, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik, och fort­sät­ter:

– Det har va­rit sto­ra le­ve­rans­pro­blem via flyg ef­tersom det på­går en pan­de­mi, där frak­ten av sjuk­vårds­ma­te­ri­al själv­klart mås­te pri­o­ri­te­ras. I mit­ten av ju­ni be­ställ­de vi där­för tåg­le­ve­rans istäl­let, vil­ket tar ett tag. Det drö­jer nog minst tre må­na­der tills allt rul­lar som det ska igen.

Rin­ke­by in­te ex­tra drab­bat

Rin­ke­by­bor­na har bör­jar trött­na re­jält på pro­ble­men.

– Ha­de det här va­rit på en sta­tion i in­ners­tan ha­de det ald­rig hänt, sä­ger en bo­en­de i om­rå­det.

Nå­got Alek­san­der Kra­jis­nik in­te hål­ler med om.

– Vi har fått den frå­gan fle­ra gång­er, men det stäm­mer in­te att det skul­le vara så. Det finns ing­en sta­tistik på att Rin­ke­by är ex­tra drab­bat av pro­blem och att vi skul­le skö­ta det lång­sam­ma­re där. Vi har över 500 rull­trap­por och någ­ra står still var­je dag.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD/SACHARIAS KÄLLDÉN

PRO­BLEM. Rull­trap­por­na vid Rin­ke­by sta­tion har va­rit tra­si­ga i om­gång­ar se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.