Fors­ka­ren: Så max­ar du di­na äpp­len

Kistadirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Kristi­an Ri­sen­fors tema@di­rekt­press.se

En reg­nig vår och en so­lig som­mar. Då blir bå­de äpp­le­na störst och nyt­ti­gast. Det vi­sar ny forsk­ning som pre­sen­te­rats vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Om det är hög luft­fuk­tig­het och reg­nar myc­ket un­der blom­ning­en i april och frukt­sätt­ning­en i ju­ni bil­dar äpp­le­na ex­tra myc­ket pro­te­i­ner och an­tiox­i­dan­ter.

På så sätt blir de mot­stånds­kraf­ti­ga mot mö­gel. Om res­ten av som­ma­ren är so­lig, i kom­bi­na­tion med låg tem­pe­ra­tur och hög luft­fuk­tig­het pre­cis in­nan skörd, blir äpp­le­na ock­så sto­ra och saf­ti­ga. Det vi­sar en ny dok­tors­av­hand­ling från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Un­der­sök­te 200 äpp­len

Un­der tre år sam­la­de dok­to­ran­den Tuy­et Bui in 200 äpp­len var­je höst som hon un­der­sök­te. Ge­nom att in­fek­te­ra äpp­len med grå­mö­gel kun­de hon stu­de­ra de­ras mot­stånds­kraft.

Väd­ret är svårt för äp­pelod­la­re att på­ver­ka. Vad man dä­re­mot kan gö­ra är att se till att sol­lju­set når äpp­le­na, till ex­em­pel ge­nom att klip­pa ur trä­den så kro­nor­na blir gle­sa­re.

En­ligt Tuy­et Bui går det ock­så att öka äpp­le­nas mot­stånds­kraft mot mö­gel, bland an­nat ge­nom att vatt­na ovan­i­från på vå­ren. Ett an­nat sätt är att ploc­ka bort fall­frukt.

– Många od­la­re tyc­ker att det är för job­bigt att ta bort al­la äpp­len som ram­lar ner men om man gör det und­vi­ker man att pa­to­ge­ner lig­ger kvar och in­fek­te­rar näs­ta års skörd, sä­ger Tuy­et Bui, i ett press­med­de­lan­de på Gö­te­borgs uni­ver­si­tets hem­si­da.

Mer mot­stånds­kraf­tig

Äp­pel­sor­ten spe­lar ock­så stor roll när det kom­mer till mot­stånds­kraf­ten mot mö­gel. Som ex­em­pel är Gol­den de­li­cious myc­ket mer mot­stånds­kraf­tig än Brae­burn, och Aro­ma mer mot­stånds­kraf­tig än äpp­let Ingrid Ma­rie.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÄPP­LEN. När äpp­le­na bil­dar mer pro­te­i­ner och an­tiox­i­dan­ter blir de ock­så nyt­ti­ga­re för oss att äta.

Tuy­et Bui, på in­sti­tu­tio­nen för ke­mi och mo­le­kylär­bi­o­lo­gi, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.