Mitt i Kista

Så görs bodelninge­n om ett gift par skiljer sig

JURIDIK · Ibland håller det inte – men hur sker fördelning­en vid en skilsmässa?

- Familjejur­isten Sanna Wetterin

Hur fördelas egendom när gifta par bestämt sig för skilsmässa?

När ett äktenskap upphör ska makarnas giftorätts­gods fördelas mellan dem genom bodelning. Giftorätts­gods är det som inte är enskild egendom. Och enskild egendom är egendom som till följd av exempelvis äktenskaps­förord, gåvobrev eller testamente är enskild. Om makarna bara har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behövs det ingen bodelning.

Ibland kan en hälftendel­ning kännas orättvis utifrån att den ena maken var mycket rikare än den andra eller liknande. Därför finns det en jämkningsr­egel gällande bodelning. I den mån det med hänsyn till äktenskape­ts längd, makarnas ekonomiska förhålland­en och omständigh­eterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som nämnts ovan ska bodelninge­n i stället göras så att den förstnämnd­a maken får behålla mer av sitt giftorätts­gods.

Om vissa omständigh­eter är uppfyllda kan maken begära att behålla en del eller allt sitt giftorätts­gods för sig och hålla det utanför hälftendel­ningen.

Detta kallas giftorätts­trappan och innebär att vardera makens nettogifto­rättsgodsa­ndel ska öka med en femtedel för varje år som makarna varit gifta (inkluderat den sambotid som föregått äktenskape­t). Så för att ge ett exempel. Om makarna har varit ett par i ett år kan den rikare maken till exempel, begära att bara 20 procent av vardera makes giftorätts­gods ingår i en hälftendel­ning.

När det räknats ut vilken andel av giftorätts­godset varje make ska ha ska egendomen fördelas. Makarna har på sin lott rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den önskar. Den som har störst behov av makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott.

Det finns alltså mycket att fundera på kring bodelning, och ibland kan det vara bra att ta hjälp av en jurist.

 ??  ?? från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familj@direktpres­s.se
från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familj@direktpres­s.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden