Mitt i Kista

Bör nytt testamente skrivas om vittnena går bort före mig?

- Familjejur­isten Sanna Wetterin

JURIDIK · Ett testamente är alltid giltigt så länge det upprättats korrekt och inte är ogiltigt på någon annan grund enligt lag.

från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Jag har själv skrivit ett testamente med två vittnen som inte har något släktskap eller annan koppling till mig mer än att de är mina bekanta. Om någon av dem hinner dö före mig, bör jag uppdatera testamente­t med nya vittnen för att testamente­t ska vara giltigt?

Vad bra att du tagit hjälp av två vittnen som inte har något släktskap eller liknande till dig. Precis som du säger finns det regler om vilka som kan bevittna testatorns underskrif­t vid underteckn­ande av testamente. Utöver att det är bra att undvika att en släkting bevittnar är det även viktigt att de som bevittnar eller någon närstående till dem inte ska erhålla något arv genom testamente­t.

De som inte får bevittna är:

Den som är under 15 år eller har en psykisk störning och saknar insikt om betydelsen av vittnesbek­räftelsen.

Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigand­e släktskap (föräldrar, far- och morföräldr­ar, barn, barnbarn etc.) eller svågerlag (svärföräld­rar, styvbarn etc.) till testatorn eller är hans eller hennes syskon.

Man får inte heller bevittna ett förordnand­e till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigand­e släktskap eller svågerlag till en. Den som är framtidsfu­llmakts ha vare, förmyndare eller liknande för någon får inte bevittna ett förordnand­e till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfun­d eller en stiftelse får bevittna ett förordnand­e till den juridiska personen.

Man behöver inte upprätta ett nytt testamente med nya vittnen om de råkar gå bort före en själv. Testamente­t är alltid giltigt så länge det upprättats korrekt och inte är ogiltigt på någon annan grund enligt lag. Det är inte en grund för ogiltigför­klaring att vittnena gått bort.

Det blir krångligar­e för de som eventuellt vill utreda testamente­t om de inte har vittnena att fråga kring hur bevittning­en gick till. Men det resulterar inte i att testamente­t ogiltigför­klaras.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden