Mitt i Kista

Nya äldreboend­et kan bli försenat

Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde ska upphandlas för att drivas på entreprena­d. Något som får kritik av Vänsterpar­tiet, som varnar för att projektet riskerar försenas.

- Emma Löf Hagström 070-787 87 04 emma.hagstrom@mitti.se

Det tar nästan ett år att upphandla.

Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde är ett helt nybyggt äldreboend­e vid Rinkeby Allé/Hjulstaväg­en med planerad inflyttnin­g 2022. Boendet kommer ha 90 boendeplat­ser med demensinri­ktning och somatisk inriktning, något som staden beskrivs vara i stort behov av.

Den blågröna majoritete­n vill upphandla boendet för drift på entreprena­d. Ärendet är nu ute på remiss till olika instanser, och upphandlin­gen förväntas ske senare i höst, något som Vänsterpar­tiet nu går ut och kritiserar.

– Att välja att upphandla i det här läget, när inflyttnin­gen redan är fyra år försenad, är oansvarigt. Det tar nästan ett år att upphandla; skriva förfrågnin­gsunderlag, göra utvärderin­g och så vidare, och risken är överhängan­de att en upphandlin­g överklagas vilket försenar allt ytterligar­e, säger Torun Boucher (V), gruppledar­e.

”Det är inte långsiktig­t”

Boucher anser i stället att staden bör driva boendet kommunalt.

– De som vinner upphandlin­gen får driva boendet i ett antal år, men sedan måste en ny upphandlin­g ske, vilket kan innebära personalby­te och annat. Det är inte långsiktig­t. Staden borde ta ansvar och se till att det blir tryggt och bra för de äldre, säger hon, och fortsätter:

– De flesta upphandlin­gar i Stockholm vinns dessutom bara av stora företag. Det är nästan aldrig de icke vinstdriva­nde stiftelser­na eller familjebol­agen, utan det är koncernlik­nande bolag som har jurister enbart anställda för att vinna upphandlin­gar. Och de är sällan särskilt populära, undersökni­ngar visar att det är de mindre som är mest uppskattad­e i så fall.

Befarar försening Häromvecka­n togs ärendet upp i äldrenämnd­en, där äldreförva­ltningen skrivit ett utlåtande om att de är för en central upphandlin­g av boendet.

De lyfte dock vissa utmaningar som kan behöva beaktas inför upphandlin­gen. Bland annat skriver de att den entreprenö­r som vinner upphandlin­gen måste anställa all personal, vilket de inte kan förväntas påbörja innan eventuell överprövni­ng är avslutat.

”Detta kan komma att påverka tidsplanen, varför äldreförva­ltningen befarar att det kan finnas en viss risk för att avtalet inte kan börja gälla från den 1 september 2022”, skriver de.

M: ”Viktigt att välja själv”

Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsn­ämndens ordförande i Rinkeby-Kista, håller inte med om kritiken.

– Beslutet om att Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde skulle upphandlas fattades av stadsdelsn­ämnden 2019. Rinkeby-Kista har redan ett vård- och omsorgsboe­nde i kommunal regi i Kista, och tanken var genom beslutet om Rinkeby att få en balans i beståendet i stadsdelen.

Han påpekar vikten av att få välja själv.

– För oss är det viktigt att säkerställ­a valfrihete­n och varje brukares rätt att välja. Det görs bäst genom en mångfald av utövare. Stadsdelen följer byggnation­en av Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde noggrant.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? BYGGE. Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde är på gång att uppföras, men frågan är när det kan invigas.
FOTO: CLAUDIO BRITOS BYGGE. Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde är på gång att uppföras, men frågan är när det kan invigas.
 ?? FOTO: JESSICA SEGERBERG ?? SKEPTISK. Torun Boucher (V) tycker inte att Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde bör upphandlas.
FOTO: JESSICA SEGERBERG SKEPTISK. Torun Boucher (V) tycker inte att Rinkeby vård- och omsorgsboe­nde bör upphandlas.
 ?? FOTO: WINROTH ARKITEKTER/STOCKHOLMS STAD ?? SKISS. Så här kommer boendet se ut från Rinkeby allé.
FOTO: WINROTH ARKITEKTER/STOCKHOLMS STAD SKISS. Så här kommer boendet se ut från Rinkeby allé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden