”Fel” mix av ele­ver gör att gym­na­sie­sko­lor väljs bort

För många ”slac­kers”? För myc­ket ”or­ten”? Gym­na­si­e­va­let hand­lar in­te ba­ra om vil­ka äm­nen du ska plug­ga. Du ska ock­så pric­ka in ”rätt” grupp­till­hö­rig­het. Hur und­vi­ker man att va­let för­stär­ker seg­re­ga­tio­nen? Många by­ter för att de in­te kän­ner sig hem­ma so­ci

Mitt i Kungsholmen - - #ETTSTHLM - Text: Pet­ter Beck­man

– Lo­va mig en sak, sä­ger stu­die- och yr­kes­väg­le­da­ren Di­nah Gor­don-Seh­lin och spän­ner ögo­nen i 25 ni­on­de­klas­sa­re på Jo­han Skyt­te­sko­lan i Älv­sjö.

– Ni får in­te väl­ja gym­na­si­um för­rän ni har va­rit ute på sko­lan och känt av stäm­ning­en. Ni mås­te kol­la in om det är en sko­la som ni verk­li­gen vill gå på.

För­ra vec­kan öpp­na­des re­gi­stre­ring­en för årets gym­na­si­e­an­sök­ning­ar. Cir­ka 30 000 ni­or i Stock­holms län ska nu gö­ra sitt val, se­nast den 17 feb­ru­a­ri ska det va­ra klart.

Och att man i för­väg kol­lar in den so­ci­a­la mix­en på en sko­la kan va­ra helt av­gö­ran­de för att kun­na ta rätt be­slut, me­nar Di­nah Gor­don-Seh­lin.

Många by­ter

Många av för­ra årets ni­or byt­te för att de in­te ha­de satt sig in i vad det var för sko­la de skul­le ham­na på, rent so­ci­alt, be­rät­tar hon.

– Det syns ju gans­ka tyd­ligt vad det är för elev­sam­man­sätt­ning när man be­sö­ker en sko­la på öp­pet hus, det man in­te ser på gym­na­si­e­mäs­san. Har de in­te va­rit ute och tit­tat är ris­ken stor att de in­te trivs, sä­ger Di­nah Gor­don-Seh­lin.

Så vad hand­lar det om i klar­text?

– Det finns pre­stige­sko­lor in­ne i stan som många in­te vill gå på för att det är för myc­ket slac­kers, som an­ses va­ra för snob­bi­ga. Vi har ock­så haft ele­ver som ve­lat by­ta för att de tyckt att det var för myc­ket ”or­ten­barn” på sko­lan de valt, be­rät­tar hon.

”Så­da­na som jag”

Vi släng­er ut frågan till ni­or­na i klass­rum­met i Älv­sjö: vad är det ni kom­mer att tit­ta ef­ter när ni be­sö­ker sko­lor­na?

Ele­ver­na, som näs­tan al­la har et­niskt svensk bak­grund, tve­kar med sitt svar.

– Om det är myc­ket ”or­ten”, sä­ger en kil­le till slut.

”Or­ten-kul­tur” bru­kar kopp­las ihop med för­orts­slang, en viss kläd­stil.och en tuff at­ti­tyd. Ibland an­vänds det för att be­skri­va unga med in­vand­rar­bak­grund ge­ne­rellt.

På ras­ten frå­gar vi vad kil­len egent­li­gen me­nar.

– Allt­så, det hand­lar kanske in­te om et­nisk bak­grund egent­li­gen. Det är mer hur man upp­trä­der i klass­rum­met. Det vik­ti­gas­te är att det är ele­ver som är som jag, att de tar sko­lan se­ri­öst och in­te vill kas­ta bort sin ut­bild­ning, sä­ger han.

Ti­di­ga­re i vår ar­ti­kel­se­rie ”Kul­turkrock i sko­lan” har vi lyft fram de ne­ga­ti­va för­vänt­ning­ar som of­ta drab­bar ele­ver med in­vand­rar­bak­grund när de kom­mer upp på gym­na­si­et.

– I och med att det är så upp­de­lat så ska­pas det jät­te­myc­ket för­do­mar om hur folk med an­nan här­komst be­ter sig. Som att de kan mind­re. De tas in­te på all­var, sa Ke­vin Obeid från Bredäng som vi träf­fa­de i hös­tas på ett gym­na­si­um in­ne i stan.

Många har lyft fram att man mås­te bör­ja ti­digt i sko­lan med att mot­ver­ka för­do­mar mel­lan oli­ka elev­grup­per.

– Om man re­dan har for­mats på ett sätt är det gans­ka svårt att mö­ta en an­nan per­son som är helt an­norlun­da och det in­te klic­kar. Ska man änd­ra på sig själv? Det kan va­ra svårt, sa Re­bec­ka i ett gym­na­si­um på Kungs­hol­men.

▶ Läs mer på ett­sthlm.se. Dis­ku­te­ra på vår fa­ce­book: Ett­Sthlm.

Det vik­ti­gas­te är att det är ele­ver som är som jag, att de tar sko­lan se­ri­öst och in­te vill kas­ta bort sin ut­bild­ning

FOTO: PET­TER BECK­MAN

RÅDGIVARE. ”Välj in­te gym­na­si­um ut­an att först ha be­sökt sko­lan”, sä­ger Di­nah Gor­don-Seh­lin.

FRIENDZONE. Stu­den­ter på Sö­der­törn vill bry­ta upp­del­ning­en med ett so­ci­alt spel.

VI OCH DOM. Ele­ver på Öst­ra re­al väck­te upp­märk­sam­het och sko­lan fick be om ur­säkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.