Då får in­nersta­den si­na förs­ta el­bus­sar

30 pro­cent av bus­sar­na ska dri­vas på el år 2030

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · KUNGSHOLME­N - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe 073-600 69 13 jo­se­fi­ne.thu­re­son@di­rekt­press.se

På tis­da­gens tra­fik­nämnd klub­ba­des ett nytt av­tal med Ke­o­lis som kör bus­sar­na i Stock­holms in­nerstad. I av­ta­let in­går bland an­nat 15 el­bus­sar och ny tek­nik som gör det möj­ligt att föl­ja bus­sar­na i re­al­tid.

Med må­let att minst 30 pro­cent av bus­sar­na i Stock­holms in­nerstad ska dri­vas på el om tio år skri­ver SL nu av­tal för de förs­ta 15 el­bus­sar­na, som pre­li­mi­närt kan sät­tas i tra­fik un­der 2021. Be­slu­tet togs i tra­fik­nämn­den på tis­da­gen som en del av det nya av­ta­let med bus­sent­re­pre­nö­ren Ke­o­lis, som för­längs till 2026.

– Vi har käm­pat hårt för att få el­bus­sen på plats i in­ners­tan. Vi tror att det på sikt kan gö­ra verk­lig skill­nad för bå­de re­san­det och mil­jön, sä­ger Kristoffer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd.

Ut­ö­ver mil­jö­för­de­lar som mind­re ut­släpp och läng­re livs­tid ska bus­sar­na ock­så bi­dra till en be­hag­li­ga­re stads­mil­jö, då el­bus­sar­na är be­tyd­ligt tys­ta­re än van­li­ga bus­sar.

– Det kom­mer mär­kas bå­de i bus­sen och ut­an­för, sä­ger Tomas Eriksson (MP), mil­jöoch kol­lek­tiv­tra­fik­re­gi­onråd.

Även i tuf­fa ti­der be­hö­ver vi tän­ka på att det finns en mor­gon­dag.

Ny tek­nik

Vil­ka buss­lin­jer som får de förs­ta el­bus­sar­na är än­nu in­te be­stämt men man kom­mer rik­ta in sig på lin­jer med högt re­se­an­tal.

I det nya av­ta­let står det ock­så att Ke­o­lis ska an­sva­ra för att sät­ta in ny tek­nik i bus­sar­na som kan an­vän­das för att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten och tra­fi­kin­for­ma­tion till re­se­nä­rer­na. Tek­ni­ken skul­le bland an­nat möj­lig­gö­ra för re­se­nä­rer att föl­ja bus­sar­na i re­al­tid och kanske även in­for­me­ra chauf­fö­ren om att man är sen.

– Vi vill lig­ga i fram­kant och prö­va ny tek­nik. Den här tek­ni­ken in­ne­bär för­bätt­rad eko­no­mi, kör­sätt, fram­kom­lig­het och sä­ker­het, sä­ger Tam­sons (M).

Med tan­ke på co­ro­nakri­sen, är det eko­no­miskt håll­bart att gö­ra så­da­na här mil­jon­sats­ning­ar på kol­lek­tiv­tra­fi­ken?

– Det här är en lång­sik­tig sats­ning. Män­ni­skor är och kom­mer va­ra fort­satt be­ro­en­de av att ta sig till job­bet, sär­skilt de som job­bar med livsvik­ti­ga sam­hälls­in­sat­ser, sä­ger Tomas Eriksson (MP). Tam­sons (M) fort­sät­ter: – Även vår verk­sam­het mär­ker av den här svå­ra ti­den, men vi är från re­gi­o­nens si­da och från SL:s si­da fast be­stäm­da att ta an­svar ge­nom den här tuf­fa ti­den. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken är blodom­lop­pet i sam­häl­let och även i tuf­fa ti­der be­hö­ver vi tän­ka på att det finns en mor­gon­dag.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MIL­JÖ­VÄN­LIGT. Snart får Stock­holms in­nerstad si­na förs­ta el­bus­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.