Många barn skic­kas hem från för­sko­lan

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker Eli­na Lund­berg 073-600 69 11 eli­na.lund­berg@di­rekt­press.se

Stock­holms stads skärp­ta co­ro­na­di­rek­tiv till per­so­na­len i de kom­mu­na­la för­sko­lor­na har re­sul­te­rat i mäng­der av hemskic­ka­de barn.

In­for­ma­tion gick för­ra vec­kan ut till för­äld­rar, verk­sam­he­ter och pe­da­go­ger om att det rå­der ex­tra upp­märk­sam­het på barn och ele­vers even­tu­el­la sjuk­doms­till­stånd. Och att al­la som upp­vi­sar mins­ta symp­tom på för­kyl­ning, snu­va el­ler hos­ta ska skic­kas hem. För för­s­kol­lä­ra­re, pe­da­go­ger och öv­rig per­so­nal har di­rek­ti­ven in­ne­bu­rit en ökad press då det är upp till dem att be­dö­ma vil­ka som ska skic­kas hem.

– Vi föl­jer de här di­rek­ti­ven och skic­kar hem barn vid mins­ta snu­va el­ler hos­ta, sä­ger He­le­ne Matts­son som job­bar som för­s­kol­lä­ra­re i söd­ra Stock­holm.

An­sva­ret hos per­so­na­len

Hon un­der­stry­ker att det är che­fer­na som ta­git be­slu­tet ut­i­från Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner. Men be­to­nar ock­så att myc­ket av an­sva­ret för be­döm­ning­ar­na lig­ger hos per­so­na­len. Och att man hell­re tar det säk­ra fö­re det osäk­ra.

– Vid mins­ta för­kyl­nings­symp­tom så ska bar­net hem, punkt, sä­ger hon.

Re­ge­ring­ens be­sked att sko­lor och för­sko­lor ska fort­sät­ta hål­la öp­pet och att an­sva­ret lig­ger på verk­sam­he­ter­na att av­gö­ra om en sko­la mås­te stänga, har ska­pat för­vir­ring och ils­ka bland många av Lä­rar­för­bun­dets med­lem­mar.

– Vi får myc­ket sig­na­ler från lä­ra­re och skol­le­da­re att det här är jät­tesvårt. Var­ken lä­ra­re el­ler för­s­kol­lä­ra­re ska va­ra smitt­skyddslä­ka­re, sä­ger Jim­my Man­nung, pressek­re­te­ra­re på Lä­rar­för­bun­det.

Fle­ra mat­af­fä­rer i Stock­holm öpp­nar nu ti­di­ga­re än van­ligt för att de som till­hör risk­grup­per ska få hand­la i fred. Först ut var Ica-hand­la­ren Si­mon Fors­slund i Ax­els­berg:

– Vi har fått otro­ligt myc­ket kär­lek, sä­ger han.

Det var i tis­dags mor­se som Ica i Ax­els­berg för förs­ta gång­en öpp­na­de bu­ti­ken re­dan strax ef­ter kloc­kan sju på mor­go­nen. Fram till kloc­kan åt­ta får al­la som till­hör en risk­grupp för co­ro­na­vir­set hand­la i lugn och ro i en ny­stä­dad bu­tik.

– Vi re­kom­men­de­rar al­la som till­hör en risk­grupp att be nå­gon an­nan hand­la åt dem el­ler att e-hand­la men al­la har in­te den möj­lig­he­ten och mat är ju ett mås­te. Nu när vi är så högt be­las­ta­de vill vi ge dem ett al­ter­na­tiv, sä­ger Ica-hand­la­ren Si­mon Fors­slund.

”Kun­der jät­te­tack­sam­ma”

Sen co­ro­na­vi­ru­set bör­ja­de spri­das i Stock­holm har hans bu­tik lik­som många and­ra mat­af­fä­rer i stan haft tjockt med folk i gång­ar­na.

– Vår förs­ta tim­me när vi ha­de öp­pet för risk­grup­per ha­de vi åt­ta kun­der. Tim­men där­på var det 70 kun­der, så det är stor skill­nad. Kun­der­na

Ica-hand­la­ren Si­mon Fors­slund i Ax­els­berg bör­ja­de i vec­kan ha ex­tra öp­pet för risk­grup­per. Fle­ra mat­af­fä­rer gör nu li­ka­dant.

är jät­te­tack­sam­ma och vi har fått så myc­ket kär­lek från al­la håll och kan­ter, sä­ger Si­mon Fors­slund.

Mat­af­fä­rens ini­ti­a­tiv har i vec­kan spri­dit sig till fle­ra bu­ti­ker runt om i Stock­holm, som nu har sär­skil­da öp­pet­ti­der för risk­grup­per. Det gläd­jer Si­mon Fors­slund som kom­mer fort­sät­ta att ha mor­go­nöp­pet så länge det be­hövs.

– Jag hop­pas att fler fort­sät­ter att ta ef­ter. Som lä­get är nu så kör vi vi­da­re så här sju da­gar i vec­kan ett bra tag fram­ö­ver, sä­ger han.

STOCK­HOLM. De nya co­ro­na­di­rek­ti­ven sät­ter ökad press på pe­da­go­ger­na.

INI­TI­A­TIV­TA­GA­REN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.