Sko­lor­nas kamp för att hål­la öp­pet: ”Vill så länge det går”

RIS­KE­RAR STÄNG­AS. En tred­je­del är hem­ma från Stock­holms grund­sko­lor: ”Hjälps åt”

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · STOCKHOLM - Eva Ton­ström eva.tornstrom@di­rekt­press.se

 När 30 pro­cent av ele­ver­na, och li­ka många i per­so­na­len, är hem­ma är det svårt att be­dri­va un­der­vis­ning. Sko­lor­na tar en dag i ta­get och gör sig re­do för att stänga.

Sta­dens grund­sko­lor käm­par för han­te­ra si­tu­a­tio­nen med co­ro­na. Var­je dag puss­las ihop med per­so­nal och ele­ver som fort­fa­ran­de är fris­ka, och vi­ka­ri­er.

Vi ring­de upp Årsta­sko­lan, Sjöängs­sko­lan och Eriks­dals­sko­lan och på al­la tre sko­lor var 30–40 pro­cent av ele­ver­na, och un­ge­fär li­ka många i per­so­na­len, från­va­ran­de för­ra vec­kan.

För att de är sju­ka (upp­ma­ning­en är att stan­na hem­ma vid mins­ta symp­tom) el­ler per­so­nal som be­hö­ver va­ra hem­ma med sju­ka barn.

– Al­la hjälps åt för att gö­ra det bäs­ta möj­li­ga för ele­ver­na, per­so­na­len är rik­ti­ga hjäl­tar. Vi har in­te be­hövt slå ihop klas­ser och kor­ta ned skol­da­gar­na än­nu, men det kanske vi mås­te gö­ra snart, sä­ger Kal­le En­ström, rek­tor Årsta­sko­lan.

Ut­ma­ning­en just nu är att skö­ta un­der­vis­ning­en på två håll, me­nar Kal­le En­ström: För de ele­ver som är i sko­lan och för de som är hem­ma men till­räck­ligt fris­ka för att gö­ra skol­upp­gif­ter.

Tio ele­ver i klas­sen

Stig Za­mo­lo i tre­an och Ed­gar Je­gers i sex­an har haft runt tio ele­ver i si­na klas­ser se­nas­te vec­kan, jäm­fört med 25–30 an­nars.

– Det är lug­na­re i klass­rum­men, och på he­la sko­lan, det är skönt. Det gör att man får mer hjälp. Men det är trå­kigt att fle­ra av ens kom­pi­sar är hem­ma, sä­ger de.

Årsta­sko­lan är re­do att dra igång di­stans­un­der­vis­ning om sta­den be­slu­tar att stänga sko­lor­na. I så fall skul­le ele­ver­na få en lis­ta på böc­ker de be­hö­ver ta hem och an­vän­da pro­gram­met

Teams, där man kan ge­nom­fö­ra vi­de­o­un­der­vis­ning med en hel klass sam­ti­digt, en­ligt Kal­le En­ström.

På Eriks­dals­sko­lan på Sö­der­malm an­sva­rar var­je ar­bets­lag för att an­pas­sa ”si­na” ele­vers sche­man och skol­da­gar på bäs­ta möj­li­ga sätt.

– Vårt mål nu är att ge ele­ver­na bra un­der­vis­ning och ska­pa trygg­het i den här ovan­li­ga si­tu­a­tio­nen. Vå­ra vård­nads­ha­va­re är väl­digt stöt­tan­de och sam­ar­be­tet fun­ge­rar bra, sä­ger An­na Stjel­ke, rek­tor på Eriks­dals­sko­lan.

De är ock­så för­be­red­da på even­tu­ell di­stans­un­der­vis­ning.

– Al­la lä­ra­re för­be­re­der sig så att den un­der­vis­ning de re­dan har pla­ne­rad, kan gö­ras på di­stans, sä­ger An­na Stjel­ke.

Re­do för di­stans­lek­tio­ner

Ut­ma­ning­en om sko­lor­na mås­te stänga är de yng­re ele­ver­na, en­ligt rek­to­rer­na, ef­tersom de be­hö­ver stöd från en vux­en för att kun­na hänga med på vi­de­o­lek­tio­ner hem­i­från. Al­la tre rek­to­rer är re­do för di­stans­un­der­vis­ning men vill hål­la öp­pet sko­lor­na så länge det går, främst för ele­ver­nas skull, me­nar de.

Sta­dens skol­bor­gar­råd Isa­bel Smed­berg-Pal­mqvist, (L), sä­ger att sko­lor­na nu får ex­tra stöd av ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

– Jag vill tac­ka all per­so­nal i sko­lan för de­ras flex­i­bi­li­tet i den här nya si­tu­a­tio­nen, sä­ger hon.

Vad krävs för att ni ska stänga sko­lor­na?

– Så länge myn­dig­he­ter­na be­dö­mer att sko­lor­na bör va­ra öpp­na så kom­mer de att va­ra det. Det är vik­tigt att ele­ver­na fort­satt kan ta del av sin ut­bild­ning samt att för­äld­rar kan fort­sät­ta gå till job­bet, sär­skilt de med sam­hällsvik­ti­ga ar­be­ten.

Det är lug­na­re i klass­rum­men, och på he­la sko­lan, och det är skönt.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

LUG­NA­RE PÅ SKO­LAN. Kal­le En­ström, rek­tor på Årsta­sko­lan, med ele­ver­na Stig Za­mo­lo i tre­an och Ed­gar Je­gers som går i sex­an. De tyc­ker det är trå­kigt att kom­pi­sar är hem­ma, men får mer hjälp när det be­hövs.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

AN­STRÄNGT LÄ­GE. ”Fick jag öns­ka skul­le jag ha öp­pet sko­lan så länge det ba­ra går” sä­ger Kal­le En­ström, rek­tor på Årsta­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.