Mitt ”med­bor­gar­för­slag” till oss Kungs­holms­bor

Mitt i Kungsholmen - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Buss 61 görs om till en ring­lin­je i mö­tan­de rikt­ning­ar, en lin­je som tra­fi­ke­rar Kungs­hol­mens hu­vud­ga­tor från öst till väst och på så sätt täc­ker in mest möj­ligt av det som många vill nå. Håll­plat­ser rikt­ning 1: Kristinebe­rg, Fred­häll, Rå­lamb­s­vä­gens håll­plat­ser, Ma­rie­berg, Väs­ter­bro­plan, Ma­rie­bergs­ga­tan, Frid­hems­plan, Kro­no­bergs­ga­tan, Pol­hems­ga­tan, Lands­tings­hu­set, Kungs­holmstorg, Kungs­holms kyr­ka, Stads­hu­set, Te­gel­bac­ken, Cen­tral­sta­tio­nen, Ci­ty­ter­mi­na­len, Kungs­bro­plan, Fle­ming­ga­tans håll­plat­ser, Ar­be­tar­ga­tan, Kul­tur­sko­lans hus, S:t Gö­rans sjuk­hus, Kell­grens­ga­tan, Strand­bergs­ga­tan (Ica Maxi), Nor­den­flychts­vä­gen, Kristi­ne­bergs

IP, Kristinebe­rg. Håll­plat­ser rikt­ning 2: Sam­ma men i om­vänd ord­ning.

Buss 74, har läst om för­sla­get att för­länga den­na lin­je från Ham­mar­by sjö­stad/Sö­der­malm till Horns­berg, det är ett jät­te­bra för­slag. Tänk då på oss i Fred­häll/Kristinebe­rg och dra lin­jen från Väs­ter­bro­plan in på Rå­lamb­s­vä­gen på sin väg till Horns­berg. På så sätt skul­le vi få en möj­lig­het att åka buss till Sö­der­malm.

Ser­vice­bus­sar, in­för mind­re bus­sar till li­te av­si­des kvar­ter och ge fler möj­lig­het att rö­ra sig på så sätt. Det kan va­ra skill­na­den som gör att man kan väl­ja bort färd­tjänst. Det skul­le ock­så gö­ra att vi som in­te bor i des­sa kvar­ter slip­per åka med på tidsö­dan­de om­vä­gar på de bus­sar som idag gör ”av­stic­ka­re” dit.

Med för­hopp­ning att po­li­ti­ker, ak­tö­rer och and­ra be­sluts­fat­ta­re lä­ser den­na in­sän­da­re, ni kan gö­ra skill­nad. Det är in­te ba­ra helt nya kom­mu­ni­ka­tio­ner ut och in till Stock­holm som be­hövs för att nå era mål om mind­re bil­tra­fik och fler som nytt­jar kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Kos­ta på be­hov­sa­na­ly­ser där vi med­bor­ga­re får ta­la om vad vi be­hö­ver och vad som är vik­tigt för att kla­ra var­da­gen, att kun­na rö­ra sig smi­digt inom sin egen stads­del bor­de va­ra ett rim­ligt mi­ni­mikrav.

Bi­list som gär­na skul­le åka kom­mu­nalt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.