Ta dig an en olym­pisk ut­ma­ning

Mitt i Kungsholmen - - NYHETER · KUNGSHOLME­N · ESSINGEÖAR­NA - STOCK­HOLM.

Med pro­jek­tet Olym­pisk ut­ma­ning vill Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té, SOK, få folk att rö­ra på sig mer och sam­ti­digt pro­va på olym­pis­ka spor­ter.

Allt som allt rör det sig om fem ”ut­ma­ning­ar” som är ut­pla­ce­ra­de i Stock­holms­om­rå­det. I Rå­lis kan du pro­va på ska­te­board, i Kro­no­bergspar­ken bas­ket, på Älv­sjö­ba­det sim­ning, i Ham­mar­by­bac­ken mountain­bi­ke och i Hel­las­går­den löp­ning.

Lad­dar man ner Olym­pi­aAp­pen kan man ock­så va­ra med och täv­la om pri­ser samt ta del av häls­ning­ar från svens­ka OS-id­rot­ta­re när man be­sö­ker de oli­ka plat­ser­na.

Dagens fynd på Stock­holms bo­stads­mark­nad: en 2:a på Kungs­hol­men ut­hy­res i andra­hand för 18 500 kr i må­na­den.

@majsnajs twitt­rar om den mänsk­li­ga rät­tig­he­ten tak över hu­vu­det.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKEJT O’HOJ. Väck OS-käns­lor­na till liv med någ­ra trick i Rå­lamb­s­hovspar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.