Kan man tes­ta­men­te­ra bort de­len av gif­to­rät­ten?

 JURIDIK · Gif­to­rät­ten är en ma­kes fram­ti­da rätt i den and­re ma­kens egen­dom.

Mitt i Kungsholmen - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER - Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå svarar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rekt­press.se

Kan man tes­ta­men­te­ra bort gif­to­rät­ten?

Gif­to­rät­ten är en ma­kes fram­ti­da rätt i den and­re ma­kens egen­dom. Ma­kar har en öm­se­si­dig rätt att de­la varand­ras gif­to­rätts­gods vid ett äk­ten­skaps upp­lös­ning, ge­nom bo­del­ning vid skils­mäs­sa. Om den ena ma­ken av­li­der fö­re den and­ra har den ef­ter­le­van­de ma­ken även rätt att ta del av den av­lid­nes gif­to­rätts­gods ge­nom bo­del­ning ef­ter döds­fal­let.

Vid en bo­del­ning de­las som re­gel allt som är gif­to­rätts­gods på hälf­ten mel­lan ma­kar­na. Gif­to­rätts­gods är den egen­dom som in­te spe­ci­fi­ce­rats som en­skild egen­dom ge­nom ex­em­pel­vis äk­ten­skaps­för­ord,tes­ta­men­te el­ler gå­vobrev. En ma­kesen­skil­da egen­dom om­fat­tas in­te av gif­to­rätt och in­går där­för in­te i en even­tu­ell fram­ti­da bo­del­ning vid en skils­mäs­sa el­ler ett döds­fall om in­te ma­kar­na är över­ens om det.

I ett tes­ta­men­te kan man tes­ta­men­te­ra bort he­la sin egen­dom. Egen­do­men de­las dock in­te ut en­ligt tes­ta­men­tet in­nan en bo­del­ning har skett. Så man kan allt­så in­te tes­ta­men­te­ra bort rät­ten till bo­del­ning, den så kal­la­de gif­to­rät­ten, men dä­re­mot all egen­dom som finns kvar som ens an­del ef­ter bo­del­ning­en. Vid en bo­del­ning slås ma­kar­nas to­ta­la gif­to­rätts­gods sam­man och de­las se­dan som hu­vud­re­gel på hälf­ten.

Det finns un­dan­tags­reg­ler från hälf­ten­del­ning­en. Vid bo­del­ning på grund av skils­mäs­sa kan det med hän­syn till äk­ten­ska­pets längd, ma­kar­nas eko­no­mis­ka för­hål­lan­den och om­stän­dig­he­ter­na i öv­rigt an­ses oskä­ligt att en ma­ke vid bo­del­ning ska läm­na egen­dom till den and­ra ma­ken i den om­fatt­ning­en. Då ska bo­del­ning­en i stäl­let gö­ras så att den först­nämn­da ma­ken får be­hål­la mer av sitt gif­to­rätts­gods.

Vid bo­del­ning med an­led­ning av en ma­kes död kan den ef­ter­le­van­de ma­ken be­gä­ra att var­de­ra si­dan som sin an­del be­hål­ler sitt gif­to­rätts­gods. Den ef­ter­le­van­de ma­ken kan ock­så be­grän­sa sin be­gä­ran och ba­ra hål­la en del av sitt gif­to­rätts­gods ut­an­för bo­del­ning och de­la res­ten på hälf­ten.

Ef­ter en even­tu­ell del­ning har ma­kar­na varsin an­del. Och den av­lid­ne ma­kens an­del de­las se­dan en­ligt tes­ta­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.