Mitt i Kungsholmen

”Skit i allt vad som he­ter ’be­va­ra skyli­nen’ och bygg hög­hus i in­ners­tan.”

- Al­ma Carls­son, ord­fö­ran­de SSU Stock­holm Stockholm · Swedish Social Democratic Party · Social Democratic Party of Switzerland

Idag ha­de vi kun­nat ha en bo­stads­ga­ran­ti på plats. En ga­ran­ti för unga, 18–25, bok­för­da i Stock­holm att få en bo­stad. Som svar på det löf­tet i val­rö­rel­sen så sa Li­be­ra­ler­nas Lot­ta Ed­blom att det­ta var pin­samt li­te öron­märk­ta lä­gen­he­ter som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na pla­ne­ra­de för att upp­nå bo­stads­ga­ran­tin och att dom vil­le gö­ra än­nu mer. De se­nas­te två åren har hon och stads­hu­set dock va­rit pin­samt tys­ta på den fron­ten.

Det är helt up­pen­bart att vi be­hö­ver fler bil­li­ga hy­res­rät­ter istäl­let för kom­mu­nens skryt­byg­gen. Det bor­ger­li­ga sty­ret vi­sar dock tyd­ligt si­na vär­de­lö­sa pri­o­ri­te­ring.

Skit i allt vad som he­ter ”be­va­ra skyli­nen” och bygg hög­hus i in­ners­tan.

Det är orim­ligt att pri­o­ri­te­ra Bul­ler­byn-käns­la när sta­dens in­vå­na­re in­te har nå­gon­stans att bo. Så ifall det in­te blev ett no­bel­cen­ter på Bla­si­e­hol­men fö­re­slår vi att det blir hy­res­rät­ter för sta­dens ung­do­mar.

Det är på sam­ma sätt orim­ligt att pri­o­ri­te­ra strand­vä­gens utsikt över ung­do­mars rätt att flyt­ta hem­i­från.

2019 upp­gav var tred­je ung vux­en i stock­holms­re­gi­o­nen att de oro­ar sig för sin fram­tid och att de tve­kar in­för att bil­da fa­milj ef­tersom de kän­ner otrygg­het in­för sin bo­stads­si­tu­a­tion.

Vi ha­de idag kun­nat ha en lös­ning på plats, en bo­stads­ga­ran­ti för ung­do­mar. Där är vi in­te idag på grund av att vi har ett bor­ger­ligt sty­re i stads­hu­set som hell­re pri­o­ri­te­rar ut­för­sälj­ning­ar och pri­va­ti­se­ring över vår rätt till bo­stad och ett själv­stän­digt vux­en­liv.

Det är myc­ket som ta­lar emot att vår ung­doms­ge­ne­ra­tion ska kun­na få bli vux­na på rik­tigt. Utö­ver en otrygg ar­bets­mark­nad, co­ro­nakris, och en kom­man­de kli­mat- och fi­nan­s­kris så be­hö­ver vi väl­ja mel­lan att flyt­ta runt på oli­ka dy­ra andra­hands­kon­trakt, bo kvar hem­ma el­ler att ha för­äld­rar som är ri­ka nog att be­ta­la en hand­pen­ning.

Vi har lärt oss att bli gla­da för att få ett andra­hands­kon­trakt för 9 000 där vi kan bo max ett halv­år, det är ovär­digt Stock­holm.

Så vårt krav är in­te så svårt, in­för bo­stads­ga­ran­tin och bygg där det går! Låt sta­den va­ra till för oss som bor här!

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? BYGGPLATS. Bla­si­e­hol­men sett från ovan.
FO­TO: MOSTPHOTOS BYGGPLATS. Bla­si­e­hol­men sett från ovan.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden