Mitt i Kungsholmen

Än­nu ett nej om ord­nings­vak­ter i Horns­berg.

- HORNS­BERG. Crime · Incidents · Swedish Television · Sven-Göran Eriksson

Sta­den be­skri­ver Horns­bergs strand på Kungsholme­n som otryggt av fle­ra oli­ka an­led­ning­ar, men pre­cis som för­ra året blir det inga ord­nings­vak­ter på plat­sen i som­mar. Po­li­sen sä­ger nej, nå­got som SVT var först med att rap­por­te­ra om.

– En­kelt ut­tryckt kan man sä­ga att vi in­te tyc­ker att pro­ble­men är till­räck­ligt sto­ra och där­med så sak­nas rätts­ligt stöd för ord­nings­vak­ter. Sker det kri­mi­nel­la hand­ling­ar är det po­li­sens sak att ta hand om det. Och om man har pro­blem med fel­par­ke­ra­de bi­lar så får man skic­ka dit par­ke­rings­vak­ter, sä­ger Mats Eriks­son, pressta­les­per­son hos po­li­sen, till SVT.

Äls­kar bar­nen som har pla­kat med tex­ten ”Pen­sion vid 50 NU!” i park på Kungsholme­n. Så kul!

@VictorHar­ju twitt­rar om en­ga­ge­ra­de unga från en park på Hol­men.

 ?? FO­TO: LIN­DA GREN ?? AR­KIV­BILD. Horns­bergs strand är ett po­pu­lärt till­håll på som­ma­ren och det blir of­ta trångt.
FO­TO: LIN­DA GREN AR­KIV­BILD. Horns­bergs strand är ett po­pu­lärt till­håll på som­ma­ren och det blir of­ta trångt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden