Mitt i Kungsholmen

Sta­dens musé­er slår upp si­na dör­rar igen.

- Alex­an­der Ku­ro­nen Brian Epstein

Co­vid-19 tving­a­de Stads­mu­se­et och Me­del­tidsmu­se­et till stäng­ning i mars. Nu, näs­tan ett halv­år se­na­re, med­de­lar Stock­holms stad att mu­se­er­na öpp­nar på nytt.

Den 11 augusti är det dags. Då slår bå­de Stads­mu­se­et och Me­del­tidsmu­se­et upp por­tar­na igen, om än med vis­sa mo­di­fi­e­ring­ar i upp­läg­get.

Mu­se­er­na an­pas­sas till de råd och rikt­lin­jer som gäl­ler med an­led­ning av co­ro­na­vi­ru­set, men be­sö­kar­na kom­mer än­då att kun­na gå på bå­de vis­ning­ar, fö­re­läs­ning­ar och stads­vand­ring­ar.

– Det känns fan­tas­tiskt! Änt­li­gen nå­got att se fram emot, sä­ger kom­mu­ni­ka­tö­ren Er­nesto Garzón.

För att hål­la smitt­sprid­ning­en i schack mins­kas an­ta­let del­ta­ga­re för pro­gram bå­de in­ne på mu­se­er­na och ute på stan. Det kan ock­så bli frå­ga om and­ra rut­ter när det gäl­ler stads­vand­ring­ar­na.

Städ­ru­ti­ner ut­ö­kas

Dess­utom ut­ö­kas städ­ru­ti­ner­na och be­sö­kar­na er­bjuds hand­sprit. Den som har för va­na att pröj­sa med kon­tan­ter får tän­ka om, så­da­na tas näm­li­gen in­te emot i mu­se­er­nas bu­ti­ker.

Just att kun­na mö­ta och väl­kom­na be­sö­ka­re är vad Er­nesto Garzón ser sär­skilt fram emot med åter­öpp­nan­det.

– Att ha de här sto­ra in­sti­tu­tio­ner­na tom­ma är en väl­digt märk­lig och sorg­lig käns­la, mås­te man sä­ga. Se­dan har vi haft väl­digt fina och upp­skat­ta­de di­gi­ta­la upp­le­vel­ser som gjort att vi nått and­ra be­sö­ka­re som in­te haft fy­sisk möj­lig­het att kom­ma till oss, sä­ger han.

Stads­mu­se­et öpp­nar med bland an­nat fo­tout­ställ­ning­ar av Ulf Lun­din och Lars Epstein, samt stads­vand­ring­ar till spe­ci­alpri­set 30 kro­nor. På Me­del­tidsmu­se­et vän­tar bland an­nat ut­ställ­ning­en Stock­holms blod­bad 500 år.

 ?? FO­TO: MAT­TI­AS EK ?? ME­DEL­TIDSMU­SE­ET. Från och med den 11 augusti kan du kän­na dig li­ka tuff som den här mu­sei­be­sö­ka­ren.
STADS­MU­SE­ET. Snart är det åter­i­gen möj­ligt att ta sig in­nan­för ”Söd­ra Stads­hu­sets” 1600-tals­väg­gar.
FO­TO: MAT­TI­AS EK ME­DEL­TIDSMU­SE­ET. Från och med den 11 augusti kan du kän­na dig li­ka tuff som den här mu­sei­be­sö­ka­ren. STADS­MU­SE­ET. Snart är det åter­i­gen möj­ligt att ta sig in­nan­för ”Söd­ra Stads­hu­sets” 1600-tals­väg­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden