Mitt i Kungsholmen

Kräft­pre­miä­ren stun­dar – vad kan du om kräf­tor och krubb i Stock­holm?

Sen­som­ma­ren är här och med den kräft­ski­va och sur­ström­mings­fest. Vad kan du om ma­ten i hu­vud­sta­den förr i ti­den?

- Quiz: Hen­rik Lindstedt Stockholm · Sweden · Boris Johnson · Vällingby

1 NÄR ÄR KRÄFT­PRE­MIÄ­REN?

Året är 1950 och må­na­den augusti. Dags för kräft­pre­miär! Kräf­tan hon hål­ler i är tro­ligt­vis en flod­kräf­ta, som i dag är utrot­nings­ho­tad i Sve­ri­ge. Var­för är den det?

● 1. Över­fis­ke har dras­tiskt mins­kat po­pu­la­tio­nen

● X. In­plan­te­ra­de sig­nalkräf­tor äter upp flod­kräf­tor­na

● 2. Har drab­bats hårt av kräft­pes­ten

2 VAR HANDLAS DET?

En gub­be öser li­ter­vis av ling­on. Var står för­säl­ja­ren?

● 1. Korn­hamn­storg

● X. Ös­ter­malm­storg

● 2. Kla­ra strand

3 VIL­KET ÄR ÅRET?

Ele­ver­na blir ser­ve­ra­de mat över disk i Sätra­sko­lans mat­sal. När är det här?

● 1. 1982

● X. 1979

● 2. 1990

4 VIL­KET ÄR ÅRET?

Ny­mo­dig­he­ten själv­be­tjä­ning har kom­mit till Stock­holm. Här i en mat­va­ru­bu­tik i Väs­ter­torp. Kon­sum var först i Sve­ri­ge när de någ­ra år ti­di­ga­re öpp­na­de en så­dan bu­tik i Stock­holm. Vil­ket år var det?

● 1. 1935

● X. 1947

● 2. 1955

5 VEM AR "KRAFTKUNGE­N"? En kraft­ski­va i klass-iskt snitt p5 Ha­ringe slott 1991. Slot­tet till-hor­de vid tid­punk­ten en livs­me­delspamp fr5n Stock­holm som kall-la­des "Kraftkunge­n". Vem ta­lar vi om? 011e Har­twig

•X. Ax­el Ax:son John­son

•2. To­re Wret­man

6 VIL­KEN ÄR ORTEN?

En li­ten kon­sum­bu­tik står fär­dig i det ny­bygg­da små­stu­geom­rå­det i yt­tersta­den. Bil­den är från 1934, men vil­ken för­ort är det vi ser?

● 1. Sved­my­ra

● X. Nor­ra Äng­by

● 2. Åkes­hov

7 VAR ÄTS DET?

Vil­ken bygg­nad kan stolt­se­ra med det här välv­da ta­ket?

● 1. Riks­dags­hu­set

● X. Cen­tral­sta­tio­nen

● 2. Stads­hu­set

8 VIL­KEN ÄR SALUHALLEN?

Stock­holms sa­lu­hal­lar har all­tid va­rit en plats för gour­man­der. Var hand­lar de här stock­hol­mar­na fisk?

● 1. Hötorgs­hal­len

● X. Ma­ria sa­lu­hall

● 2. Ös­ter­malms sa­lu­hall

9 VAD SÄRSKILJER DEN­NA RE­STAU­RANG?

Året må va­ra 1905, men det här Stock­holmse­ta­blis­se­mang­et kun­de än­då stolt­se­ra med en ny­mo­dig­het som känns be­tyd­ligt mer mo­dern. Vil­ken?

● 1. Gäs­ter­na er­bjöds plus­me­ny för 1 öre

● X. Ma­ten ser­ve­ra­des i au­to­ma­ter

● 2. Per­so­na­len bar rullskrid­skor

10 VIL­KEN TUNNELBANE­STATION?

Man kan ba­ra an­ta att den­na korv­gub­be står och nyn­nar på Owe Thör­nqvists Varm korv boo­gie som släpp­tes ett år in­nan den här bil­den togs 1960. Men den här kor­ven säljs in­te på Fy­ristorg, utan i ...

● 1. Häs­sel­by strand

● X. Kärr­torp

● 2. Väl­ling­by

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden