Mitt i Kungsholmen

STO­RA som­mar­plat­s­testet

ALEX­AN­DER TES­TAR. Gör fia med knuff, gu­la bän­kar och bloms­ter­pe­la­re sta­dens ga­tor som­ri­ga?

- Alex­an­der Ku­ro­nen alex­an­der.ku­ro­nen@di­rekt­press.se

Sta­den vill gö­ra som­ma­ren i ci­ty 2020 all­de­les sär­de­les som­rig. På 14 plat­ser i in­ners­tan har an­ting­en gå­ga­tor el­ler ”pop uppar­ker” an­lagts. Vi har ta­git tem­pen på fem av des­sa plat­ser. Ny­bro­ga­tan

Från Val­halla­vä­gen till Lin­néga­tan sträc­ker sig Ös­ter­malms en­da som­mar­gå­ga­ta. Bloms­ter­pe­la­re, färg­gla­da bän­kar och be­tong­le­jon upp­rätt­hål­ler en bil­fri idyll, som till­fäl­ligt sprängs av den tra­fik som tillåts kor­sa Ny­bro­ga­tan via Kom­men­dörs­ga­tan.

När vi be­sö­ker plat­sen vid 10.30-snå­ret är det emel­ler­tid gans­ka lugnt, på bå­de bil- och män­ni­sko­fron­ten. Ett un­dan­tag är Ant­ho­ny som stäl­ler ut sto­lar på Ny­ko Kit­chens ute­ser­ve­ring. Han är från Bir­ming­ham och har job­bat här i en må­nad.

– Blom­mor­na är trev­li­ga, sä­ger han om Ny­bro­ga­tan.

Görs det lik­nan­de sats­ning­ar i Bir­ming­ham?

– Nej. Är­ligt ta­lat är det in­te den sor­tens stad.

Även Li­din­gö­bon An­ne Ing­näs dig­gar Ny­bro­ga­tans som­mar­för­vand­ling:

– Det är väl­digt skönt när det in­te är så myc­ket tra­fik, det blir ge­myt­li­ga­re och små re­stau­rang­er kan växa ut.

Det är su­per­här­ligt, det bor­de all­tid va­ra så här.

Nor­ra Sta­tions­ga­tan

I Ha­gas­ta­den, all­de­les in­till de om­ta­la­de Nor­ra tor­nen, har sta­den smac­kat upp en till­fäl­lig park. Lus­tigt form­giv­na bän­kar i rött och gult ska loc­ka till um­gänge i ett om­rå­de som fort­fa­ran­de är långt från fär­dig­ställt. För att gö­ra det ex­tra in­bju­dan­de har man gömt så­väl ki­na­schack som fia med knuff-pjä­ser un­der bords­loc­ket vid en av bän­kar­na.

Om det in­te blås­te så fas­ligt kallt ha­de vi kanske un­nat oss ett par­ti. Nu nö­jer vi oss med att kon­sta­te­ra att inga pjä­ser ver­kar sak­nas.

Att pop up-par­ken ock­så be­står av ett gäng bloms­ter­pe­la­re upp­skat­tas av Ha­gas­ta­den­bon

Su­sann Myr­berg. Hon ef­ter­frå­gar mer gröns­ka i om­rå­det.

– Det som slog mig när jag flyt­ta­de hit var att det in­te fanns nå­got gräs. Mi­na hun­dar viss­te till en bör­jan in­te var de skul­le kis­sa, sä­ger hon.

Som tröst kan näm­nas att om­rå­dets grö­na mitt­punkt, Nor­ra sta­tionspar­ken, pla­ne­ras stå fär­dig år 2027.

Horns­bergs strand

Om­rå­det på Kungs­hol­mens nord­väst­ra flank är, utö­ver ke­bab och vat­ten­skot­rar, känt för sin tju­si­ga strand­pro­me­nad.

Just nu glän­ser strå­ket li­te

ex­tra, med ett ge­ne­röst strös­sel av färg­gla­da bän­kar och blom­lå­dor av oli­ka slag.

Gå­ga­tan sträc­ker sig he­la vägen från Nor­den­flychts­vä­gen till Elers­ga­tan (med Lind­ha­gens­ga­tan som bil­vän­ligt un­dan­tag) och kan­tas även av en drös gu­la ku­ber. Den konstin­stal­la­tion som ku­ber­na ska för­ses med har än­nu in­te kom­mit på plats när vi är här.

Ett är sä­kert: den mind­re bil­tä­ta strand­pro­me­na­den upp­skat­tas av folk i om­rå­det.

– Det är bra, men folk som bus­kör med jät­te­bi­lar är än­då ett pro­blem på si­do­ga­tor­na, sä­ger Pe­ter Jo­hans­son.

– Ge­ne­rellt är jag väl­digt myc­ket emot bi­lar i in­ners­tan, ifyl­ler Da­ni­el Eng­ström.

Va­sa­ga­tan

Ut­an­för ho­tel­len Scan­dic Con­ti­nen­tal och Ter­mi­nus har en pop up-park mo­dell mind­re ställts i ord­ning. Någ­ra bän­kar och en ladd­nings­plats för mo­bi­ler är re­sul­ta­tet.

För­sö­ket att till­fö­ra ge­myt­lig­het längs ned­re Norr­malms kanske bull­ri­gas­te trans­port­sträc­ka får ses som be­hjär­tans­värt, om än svårt.

– Det är in­te så lugnt här, det är myc­ket bi­lar. Men det är än­då bra att man kan sit­ta och vi­la, sä­ger Erik Fors­ström som pas­se­rar par­ken.

En­ligt sta­den är just den här ”som­mar­plats”-sats­ning­en ett sam­ar­be­te med fas­tig­hets­ä­ga­ren. Vad man än tyc­ker om mys­fak­torn så kan vi kon­sta­te­ra att bän­kar­na an­vänds. De ”park­be­sö­ka­re” vi ser be­dö­mer vi dock som aning­en för på­ver­ka­de för att sva­ra på vå­ra frå­gor.

Swe­den­borgs­ga­tan

På fle­ra av de plat­ser som pyn­tats med som­ri­ga de­tal­jer kan man ock­så gläd­jas åt till­fäl­li­ga konstin­stal­la­tio­ner. På Sö­der­malm är ett så­dant in­slag ver­ket ”Tek­no­fos­sil” av Sa­ra Sö­der­berg, som upp­tar ett styc­ke mark mitt bland de mer gängse bloms­ter­pe­lar­na och be­tong­le­jo­nen.

Barn­vak­ten El­len Sel­roos är en av dem som lagt mär­ke till konst­ver­ket, el­ler ”ste­nar­na” som hon kal­lar det.

– Jag bru­kar gå med bar­nen till par­ken. De bru­kar stan­na vid ste­nar­na, små barn tyc­ker att det är spän­nan­de med sa­ker som stic­ker upp, sä­ger hon.

Även ef­ter­mid­dags­fi­ka­ren Fred­rik An­ders­son är, bort­sett från att ”ute­ser­ve­ring­ar­na gär­na får ha öp­pet en tim­me läng­re”, för­tjust i Swe­den­borgs­ga­tan så här års.

– Jag tyc­ker att det är su­per­här­ligt, det bor­de all­tid va­ra så här, sä­ger han.

 ??  ??
 ??  ?? MÖ­TES­PLATS? I den fram­väx­an­de stads­de­len Ha­gas­ta­den fin­ner vi en ”pop up”-park med färg­gla­da bän­kar, bloms­ter och säll­skaps sspel. Synd att väd­ret in­te är li­ka in­bju­dan­de.
MÖ­TES­PLATS? I den fram­väx­an­de stads­de­len Ha­gas­ta­den fin­ner vi en ”pop up”-park med färg­gla­da bän­kar, bloms­ter och säll­skaps sspel. Synd att väd­ret in­te är li­ka in­bju­dan­de.
 ?? FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS ??
FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS
 ??  ?? FÖ­RE­SPRÅ­KAR BILFRITT. Da­ni­el Eng­ström har ing­et emot att bil­tra­fi­ken hålls till­ba­ka av gå­ga­tu­sats­ning­en vid Horns­bergs strand.
FÖ­RE­SPRÅ­KAR BILFRITT. Da­ni­el Eng­ström har ing­et emot att bil­tra­fi­ken hålls till­ba­ka av gå­ga­tu­sats­ning­en vid Horns­bergs strand.
 ??  ?? VILL HA GRÖNT. In­nerstads­bon Erik Fors­ström upp­skat­tar sitt­plat­ser­na vid Va­sa­ga­tan men ef­ter­ly­ser än­nu mer växt­lig­het in­nan­för tul­lar­na.
VILL HA GRÖNT. In­nerstads­bon Erik Fors­ström upp­skat­tar sitt­plat­ser­na vid Va­sa­ga­tan men ef­ter­ly­ser än­nu mer växt­lig­het in­nan­för tul­lar­na.
 ??  ?? CYKLIST. Su­sann Myr­berg tyc­ker att Ha­gas­ta­den be­hö­ver mer gräs men är i öv­rigt nöjd med om­rå­det. Dock är hon up­pe i att flyt­ta till nå­got stör­re, i Va­sas­ta­den.
CYKLIST. Su­sann Myr­berg tyc­ker att Ha­gas­ta­den be­hö­ver mer gräs men är i öv­rigt nöjd med om­rå­det. Dock är hon up­pe i att flyt­ta till nå­got stör­re, i Va­sas­ta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden