Mitt i Kungsholmen

Kan de fort­sät­ta skju­ta ef­ter det här?

- hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se HEN­RIK LINDSTEDT Re­dak­tör Pra­ta med mig! Crime · Naoto Kan · Swedish Television · Son Sen · Emmett Till

Att per­so­ner som in­te är in­blan­da­de i kri­mi­na­li­tet dör till följd av de kri­mi­nel­la nät­ver­kens kall­blo­di­ga våld är ovan­ligt. Det upp­re­pas ef­ter var­je tra­giskt sned­steg av kri­mi­nel­la som skju­ter vilt om­kring sig. Det tåls att upp­re­pas igen.

Men det känns in­te så. In­te för oss som bor i de för­or­ter där det död­li­ga vål­det bli­vit nor­ma­li­tet. In­te för för­äld­rar­na till den 12-åri­ga flic­ka som i hel­gen dö­da­des i sam­band med en skott­loss­ning vid en ben­sin­sta­tion i Hall­un­da.

Vi kan fort­fa­ran­de in­te med sä­ker­het ve­ta var­för hon var på plat­sen när skot­ten bör­ja­de vi­na. Men av allt att dö­ma var hon in­te den egent­li­ga mål­tav­lan.

En­ligt SVT var hon ute och ras­ta­de sin hund.

Det här är tred­je gång­en på li­ka många år som jag rap­por­te­rar om per­so­ner utan kopp­ling till kri­mi­na­li­tet som fal­lit of­fer för gäng­ens van­sin­ni­ga våld.

Först dog en 63-årig man av en hand­gra­nat som låg slängd som skräp på mar­ken i Vår­by gårds cent­rum. Sen av­rät­ta­des den unge lä­rar­stu­den­ten Shay­an Gaff i Se­gel­torps cent­rum, för att han rå­ka­de lik­na en man in­blan­dad i en kri­mi­nell kon­flikt.

Till den lis­tan kan fler namn läg­gas – och den kom­mer bli läng­re, om den (o)or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten in­te stop­pas. El­ler om de kri­mi­nel­la själ­va in­ser att det här har gått för långt.

Jag vet in­te om jag vå­gar tro på de­ras med­mänsk­lig­het, men vad om in­te det här skul­le kun­na få dem som skju­ter att tän­ka om?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden