Mitt i Kungsholmen

Gra­tis­kurs i stress­han­te­ring för unga

- ODENPLAN.

I höst ord­nas en gra­tis­kurs i stress­han­te­ring för dem mel­lan 16 och 22 år. Kur­sen hålls på Oden­plans ung­domsmot­tag­ning, på Frej­ga­tan 85, och un­der fy­ra till­fäl­len be­hand­las oli­ka äm­nen. Bland an­nat kan man få hjälp med att hit­ta lugn i var­da­gen och hur man kan han­te­ra stress som är ofrån­kom­lig. Man får ock­så lä­ra sig om vad stress är och vad som hän­der i krop­pen när vi kän­ner den.

Kur­sen ba­se­rar sig på en form av KBT som kall­las Ac­cep­tan­ce and com­mit­ment trai­ning (ACT). Vill man va­ra med kan man an­mä­la sig till mat­ti­as. haglund@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden