Mitt i Kungsholmen

Allt fler stock­hol­ma­re åter­vin­ner

- STOCK­HOLM.

I en un­der­sök­ning gjord av För­pack­ning­s­och tid­nings­in­sam­ling­en (FTI) sva­ra­de 1 000 stock­hol­ma­re på hur de­ras åter­vin­nings­va­nor såg ut. Re­sul­ta­tet vi­sa­de att 6 pro­cent fler val­de att åter­vin­na jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. To­talt var det 78 pro­cent som åter­vann hus­hål­lets för­pack­ning­ar.

– Att läm­na si­na för­pack­ning­ar och tid­ning­ar till åter­vin­ning är en kon­kret sak som al­la kan gö­ra för att bi­dra till ett mer håll­bart sam­häl­le. Al­la vin­ner när du åter­vin­ner helt en­kelt, sä­ger Ve­ro­ni­ca Fo­berg Gustafs­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på FTI, i ett press­med­de­lan­de.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? ÅTER­VIN­NING. Allt fler stock­hol­ma­re väl­jer att åter­vin­na sitt hus­hålls­av­fall.
FO­TO: MOSTPHOTOS ÅTER­VIN­NING. Allt fler stock­hol­ma­re väl­jer att åter­vin­na sitt hus­hålls­av­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden