Mitt i Kungsholmen

Pro­jekt­le­da­ren: Blir in­te helt bilfritt

- Alex­an­der Ku­ro­nen alex­an­der.ku­ro­nen@di­rekt­press.se Bert Karlsson · Stockholm

Även om fot­gäng­ar­na kom­mer i förs­ta hand så kan som­mar­gå­ga­tor­na in­te va­ra helt bil­fria. Le­ve­ran­ser, färd­tjänst och ut­ryck­nings­for­don mås­te fort­fa­ran­de kun­na ta sig fram, me­nar tra­fik­kon­to­ret.

– Där­e­mot mås­te bi­lar­na verk­li­gen rul­la ige­nom, och det är po­li­sens sak att job­ba för att upp­rätt­hål­la ord­ning­en, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Pia Karls­son.

En lös­ning för att sät­ta hårt mot dund­ran­de for­don är de för Stock­holm typiska be­tong­le­jo­nen.

Ett an­nat ge­nom­gå­en­de te­ma på de så kal­la­de som­mar­plat­ser­na är bloms­ter­pe­lar­na, men huruvi­da de åter­kom­mer näs­ta år vill Pia Karls­son in­te ge be­sked om än­nu.

– Vi pla­ne­rar som­mar­plat­ser­na från år till år och hur väx­ter­na ser ut i fram­ti­den åter­står att se, sä­ger hon.

Ar­be­tet med som­mar­plat­ser­na görs in­om ra­men för pro­jek­tet Le­van­de Stock­holm, som syf­tar till att gö­ra det at­trak­tivt och triv­samt i sta­den. Vil­ka plat­ser som får äran att som­mar­pyn­tas av­gör sta­den ge­nom sam­ar­be­te med en rad ak­tö­rer så som stads­dels­för­valt­ning­ar­na, fas­tig­hets­ä­ga­re och po­li­sen.

– Vi job­bar bland an­nat ut­i­från vad det finns för öns­ke­mål, om en sär­skild ga­ta fö­reslås som som­mar­gå­ga­ta så tit­tar vi på det, sä­ger Pia Karls­son.

Ma­jo­ri­te­ten po­si­ti­va

En­ligt hen­ne har sta­den fått in få kla­go­mål till följd av att sta­dens sats­ning­ar får vis­sa ga­tor att le­va upp som­mar­tid.

– Ma­jo­ri­te­ten är po­si­ti­va, de­kla­re­rar pro­jekt­le­da­ren.

I Horns­bergs strand har folk störts av bus­kör­ning­ar, som del­vis av­ta­git i och med in­fö­ran­det av en som­mar­gå­ga­ta. Lös­ning­en ska ut­vär­de­ras till hös­ten.

– Det är det som är Le­van­de Stock­holms grund­tan­ke. Vi tes­tar, ex­pe­ri­men­te­rar och ut­vär­de­rar, och vis­sa sa­ker kan bli per­ma­nen­ta om vi ser att de är lyc­ka­de, sä­ger Pia Karls­son.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden