Mitt i Kungsholmen

Noa ef­ter mord på 12-åring: ”Oor­ga­ni­se­rad brotts­lig­het”

En 12-årig flic­ka sköts till döds i Hall­un­da för­ra hel­gen, av allt att dö­ma av miss­tag. Ris­ken att ut­om­stå­en­de drab­bas är li­ten, men riskerna ökar med allt mer oor­ga­ni­se­ra­de kri­mi­nel­la, sä­ger Mi­kael Ry­ing på Noa.

- Ró­san­na Ró­berts­dót­tir Alex­an­der Ku­ro­nen Crime · Incidents · Swedish Television · Emmett Till

En­ligt upp­gif­ter till bland an­nat Af­ton­bla­det, Ex­pres­sen och SVT ska den 12-åri­ga flic­kan in­te va­rit den egent­li­ga mål­tav­lan i sön­da­gens skjut­ning.

Hon var en­ligt SVT ute på en hund­pro­me­nad. Hän­del­sen ska ha va­rit del av en på­gåen­de kon­flikt in­om ett kri­mi­nellt nät­verk i Bot­kyr­ka.

När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en än­nu gri­pen för brot­tet, som ut­reds som mord. Po­li­sen upp­ma­nar al­la som kan ha re­le­vant in­for­ma­tion att ta kon­takt.

I mån­dags sam­la­des om­rå­det för att sör­ja, min­nas och för­sö­ka för­stå. Många ton­å­ring­ar och barn fanns bland de sör­jan­de.

– Hon stod all­tid upp för folk hon bryd­de sig om, al­la äls­ka­de hen­ne, sä­ger flic­kans vän Se­lin, och stry­ker snabbt un­dan en­vi­sa tå­rar.

Fle­ra ut­om­stå­en­de har de se­nas­te åren fal­lit of­fer för va­pen­vål­det i Stock­holms­om­rå­det. En­ligt kri­mi­no­log Mi­kael Ry­ing, Noa, be­ror des­sa tra­gis­ka miss­tag på att det vi kal­lar or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i själ­va ver­ket är ”den mest oor­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­het vi har”.

– Till och med bo­stads­in­brott sker med struk­tur, me­dan des­sa upp­gö­rel­ser sker på helt an­norlun­da sätt.

Där­e­mot sä­ger han att det fort­fa­ran­de är en ”oer­hört li­ten risk” att ut­om­stå­en­de dö­das. Det se­nas­te de­cen­ni­et har det rört sig om i snitt en per­son per år.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? VÄN­NER­NA. Ali­cia, Jai­na­ba, Va­len­ti­na och Se­lin var med på mån­da­gens minnesstun­d för att hed­ra min­net av sin vän.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN VÄN­NER­NA. Ali­cia, Jai­na­ba, Va­len­ti­na och Se­lin var med på mån­da­gens minnesstun­d för att hed­ra min­net av sin vän.
 ?? FO­TO: PO­LI­SEN ?? Mi­kael Ry­ing, Noa.
FO­TO: PO­LI­SEN Mi­kael Ry­ing, Noa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden