Mitt i Kungsholmen

Ski­ti­ga to­a­let­ter och tjuv­ki­kan­de man

KUNGSHOLME­N När ring­ar­na på den of­fent­li­ga to­a­let­ten i Rå­lamb­s­hovspar­ken var ned­kle­ta­de med av­fö­ring val­de Elin Jons­son och hen­nes vän­ner att kis­sa i bus­kar­na. Där strök det om­kring en man som tjuv­ki­ka­de på dem.

- Mimmi Epstein 073-600 69 10 mimmi.epstein@di­rekt­press.se Andrea Anders

Jag bad ho­nom slu­ta glut­ta och skrek ”men gud gå!”

Det var en fre­dag i bör­jan av ju­li som Elin Jons­son ha­de pick­nick med si­na vän­ner i Rå­lamb­s­hovspar­ken.

– Ef­ter ett tag var man ju tvung­en att kis­sa, men det gick in­te ef­tersom de tre all­män­na to­a­let­ter­na vid Am­fi­te­a­tern var ned­klad­da­de med av­fö­ring. Det låg mel­lan fem och sju bajs­kor­var på var­je to­a­ring, sä­ger Elin Jons­son.

”Stry­ker runt i om­rå­det”

Hon och hen­nes kom­pi­sar be­stäm­de sig då för att kis­sa i bus­kar­na i stäl­let.

– Då var det det en man som cir­ku­le­ra­de runt och tjuv­ki­ka­de. Han var väl­digt osmi­dig. Jag bad ho­nom slu­ta glut­ta och skrek ”men gud gå!”, sä­ger Elin Jons­son vars kom­pis ock­så såg man­nen.

När de se­na­re un­der kväl­len skul­le kis­sa i bus­kar­na igen dök sam­ma man upp och kol­la­de på dem.

– Vå­ra and­ra kom­pi­sar har även no­te­rat att han stry­ker runt i om­rå­det, sä­ger Elin Jons­son.

Po­li­san­mält

Hon och hen­nes vän­ner gjor­de se­dan en po­li­san­mä­lan. Ären­det ut­reds som sex­u­ellt ofre­dan­de.

– Vi kan be­kräf­ta att en för­un­der­sök­ning på­går, mer än så kan jag in­te sä­ga, sä­ger Anders Bryng­els­son, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen.

StockholmD­irekt har va­rit i kon­takt med fö­re­ta­get som skö­ter to­a­let­ter­na och de har in­te fått in nå­gon felan­mä­lan.

 ?? FO­TO: MIMMI EPSTEIN ?? FEKALIER. To­a­ring­ar­na in­ne på den of­fent­li­ga to­a­let­ten vid Am­fi­te­a­tern i Rå­lamb­s­hovspar­ken var ned­kle­ta­de med av­fö­ring för ett par vec­kor se­dan, en­ligt vitt­nen.
FO­TO: MIMMI EPSTEIN FEKALIER. To­a­ring­ar­na in­ne på den of­fent­li­ga to­a­let­ten vid Am­fi­te­a­tern i Rå­lamb­s­hovspar­ken var ned­kle­ta­de med av­fö­ring för ett par vec­kor se­dan, en­ligt vitt­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden