Mitt i Kungsholmen

Tid för kräft­ski­va med ett gott vin

PRE­MIÄR. Nu bör­jar fis­ket – och fes­ten i go­da vän­ners lag

- Food · Alcoholic Drinks · Seafood · Wine · Austria · Germany

Det är tid för papp­hat­tar, mygg­bett och att få äta med ren­tvät­ta­de och smitt­fria hän­der. Nu blir det kräft­ski­va! Till pre­miä­ren, som all­tid förs­ta ons­da­gen i augusti, kom­mer tips på god dryck till gla­sen.

Kräf­tor finns ju till­gäng­li­ga i fryst form året runt. Förr var det lag som be­stäm­de när kräf­tor­na fick bör­ja fis­kas. Den för­svann dock 1994 och se­dan dess har det va­rit möj­ligt att få tag på de po­pu­lä­ra skal­dju­ren året om.

Augusti är än­då bästa sä­song­en för kräft­fis­ke och just där­för hål­ler vi vå­ra kräft­ski­vor un­der den­na pe­ri­od.

Kräf­tor krä­ver in­te öl och snaps – drick det du tyc­ker är gott. Som vitt vin – kanske en frisk ri­es­ling. På kräft­ski­van äter vi även väs­ter­bot­ten­paj och gott knäc­ke­bröd med smak­ri­ka os­tar. Till det väl­jer vi ett mer fyl­ligt och fe­ta­re vitt vin – gär­na med smö­ri­ga in­slag.

Lo­i­mer Spark­ling Grape Juice 2018, nr 19012, 89 kr

Druvjuice deluxe från Ös­ter­ri­ke på ri­es­ling­dru­van, som ett al­ko­hål­fritt al­ter­na­tiv! Sött och sam­ti­digt en perfekt törs­t­släc­ka­re med kris­pi­ga sy­ror, gra­pe­frukt, ci­tron och blod­a­pel­sin. Slurp!

Rings Blanc et No­ir 2015, nr 77456, 299 kr

Torrt med be­hag­lig mous­se och ele­gant väl­ba­lan­se­rad sy­ra. Stor smak av mo­gen ci­trus, man­da­rin, me­lon samt fin­stämd mi­ne­ral. Ut­märkt som ape­ri­tif men även god till­sam­mans med kräf­tor, gra­vad lax och skal­djur. Vi­ner­na lag­ras länge vil­ket ger en vac­ker färg och kom­plexa aro­mer i doft och smak.

Ju­li­us­spi­tal Würz­bur­ger Sil­va­ner troc­ken 2018, nr 6708, 189 kr

I Tyskland dric­ker man in­te ba­ra ri­es­ling till skal­dju­ren utan även sil­va­ner. Den bästa sil­va­nern kom­mer från re­gi­o­nen Fran­ken. Jord­må­nen är ut­märkt för just den­na dru­va. Vi­net är in­ten­sivt och kon­cen­tre­rat med tyd­lig med ex­o­tis­ka kryd­dor, mog­na pä­ron och li­te tut­ti­frut­ti.

Trim­bach Ri­es­ling 2016, nr 2639, 150 kr

Al­sa­ce och ri­es­ling är en klas­si­ker se­dan ur­min­nes ti­der. Trim­bach är i hög­form och är ett sä­kert val. Kva­li­tets­vin som pas­sar de fles­ta till­fäl­len. Ett vin jag all­tid har i

min vinkäl­la­re.

Picpoul de Pi­net Vil­la Blan­che 2018, nr 2588, 119 kr

Fin­fin vårdryck som sval­kar med gra­pe­frukt, li­me, ört­kvis­tar och pig­ga mi­ne­ra­ler i gla­set. En aro­ma­tisk doft och även li­te fin­stämd söt­ma. Sma­ken fyl­ler vi­da­re med en lätt frukt­söt­ma. Skal­djur tack!

Pouil­ly-Fu­is­sé Les Vi­eux Murs 2018, nr 2484, 199 kr

Trots en två­hun­ka så är det ett fynd. Här vi­sar char­don­nay vad den kan med lätt ek­fatslag­ring med gu­la äpp­len, li­te gril­lad ci­tron pa­rad med nö­tig­het.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? TID FÖR FEST. Kräft­pre­miä­ren är som sed­van­ligt i augusti – men skal­dju­ren finns i bu­ti­ker­nas fry­sar året om nu­me­ra.
FO­TO: MOSTPHOTOS TID FÖR FEST. Kräft­pre­miä­ren är som sed­van­ligt i augusti – men skal­dju­ren finns i bu­ti­ker­nas fry­sar året om nu­me­ra.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden