Mitt i Kungsholmen

Se Stock­holms som­mar på film

14 FIL­MER. För reg­ni­ga el­ler my­si­ga sen­som­mar­kväl­lar

- Text: Hen­rik Lindstedt Entertainment · HBO · Astrid Lindgren · Lars-Magnus Lindgren · Swedish Television · Gustaf Skarsgård · Dean Martin · Kim Dae Jung · Sasha Alexander · Magnus Uggla · Hans Alfredson · Daniel Alfredsson

Smatt­rar reg­net? Miss­trös­ta in­te. Vi har ploc­kat ut fil­mer­na som tar dig ut i ett som­rigt Stock­holm, utan att be­hö­va läm­na sof­fan. En kär­leks­hi­sto­ria

(1970) Vill du för­stå ton­års­kär­le­kens top­par och da­lar? Dyk då ner och för­lo­ra dig i Roy An­ders­sons hyl­la­de de­but­film. Det är skinn­paj, cigg, mo­pe­der och väl­digt myc­ket hjär­ta och smär­ta, in­spe­lat i bland an­nat Va­sas­tan och på Sto­ra Es­sing­en.

Kan ses: Hyr på Tri­art play.

Dröm vi­da­re

(2017) Hopp­fullt och hopp­löst ba­lan­se­rar på en skör tråd i den här fil­men om vän­skap, klass och svå­rig­he­ten att för­verk­li­ga si­na eg­na dröm­mar när ens för­flut­na drar i en. Evin Ah­mad gör ett starkt por­trätt av Mir­ja som kom­mer hem till en fik­tiv för­ort (till stor del in­spe­lad i Al­by i nor­ra Bot­kyr­ka) ef­ter en vän­da på kå­ken.

Kan ses: Strea­ma på HBO nor­dic el­ler hyr di­gi­talt.

Him­len är oskyl­digt blå

(2010) Bill Skars­gård spe­lar 17-åri­ge Mar­tin som ham­nar i en knark­här­va när han tar sin till­flykt till skär­går­denSand­hamn. Byg­ger på den san­na histo­ri­en om Sand­hamns­li­gan som 1975 spräng­des i det som räk­nas som en av svensk histo­ri­as störs­ta nar­ko­ti­ka­till­slag.

Kan ses: Sf any­ti­me.

G – som i ge­men­skap

(1983) Tre 16-åri­ga (och väl­digt 80-tals­kläd­da) kil­lar; Kim, Alex­an­der och Rob­ban som käm­par med allt från dro­ger till kär­leks­pro­blem. Om in­te en ro­mans mel­lan Niklas Wahl­gren och Magnus Ugg­la är nog för att över­ty­ga dig: Fil­men cir­ku­le­rar kring klub­ben G som spe­las in i gam­la Slus­sens fest­pa­lats Ko­lings­borg.

Kan ses: Strea­ma på C Mo­re el­ler hyr di­gi­talt.

SOS – en se­gel­säll­skaps­re­sa

(1988) Klas­si­ker i skär­gårds­mil­jö med ton­vis av oe­mot­stånd­lig båt­hu­mor: ”Ar­ne... re­pet tar slut” och ”Vad var det som hän­de med bå­ten?” Häng med när Stig-Hel­mer och Ole ham­nar på över­klass­fest och mitt i po­li­tiskt fif­fel i de kanske mest som­mar­stock­holms­ka mil­jö­er som finns. I den­na ka­te­go­ri mås­te ock­så Has­se Al­freds­son och Tage Da­ni­els­sons Att an­gö­ra en bryg­ga (1965) näm­nas!

Kan ses: Strea­ma på C Mo­re el­ler hyr di­gi­talt.

Vi på Salt­krå­kan

(1964) Vad vo­re det här för lis­ta om far­bror Mel­ker, Tjor­ven och Båts­man in­te var med? Skri­ven av Astrid Lind­gren och in­spe­lad på ön Nor­rö­ra i Stock­holms nor­ra skär­gård. Be­spa­rar er över­flö­dig in­tro­duk­tion.

Kan ses: Se­ri­en på SVT play och som hyr­fil­mer.

 ?? FO­TO: SF STU­DI­OS ?? SKÄRGÅRDSI­DYLL. Värl­dens snäl­las­te hund Båts­man med po­la­ren Tjor­ven på Salt­krå­kan.
FO­TO: SF STU­DI­OS SKÄRGÅRDSI­DYLL. Värl­dens snäl­las­te hund Båts­man med po­la­ren Tjor­ven på Salt­krå­kan.
 ?? FO­TO: STU­DIO 24 ?? KÄR­LEKS­KRANK. Pär läm­nar Annika i klas­sis­ka sce­nen ur ”En kär­leks­hi­sto­ria”.
FO­TO: STU­DIO 24 KÄR­LEKS­KRANK. Pär läm­nar Annika i klas­sis­ka sce­nen ur ”En kär­leks­hi­sto­ria”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden