Mitt i Kungsholmen

Stil­la skön­het – Nor­disk och ös­ta­si­a­tisk in­ter­ak­tion

Vi­sas t o m 16 augusti 2020

- Arts · Helsinki · Helsingfors · Ateneum · Finnish National Gallery

Upp­lev må­le­ri, ke­ra­mik och tex­til konst i en vac­ker pre­sen­ta­tion som fo­ku­se­rar på väx­el­ver­kan mel­lan ös­ta­si­a­tisk och nor­disk es­te­tik. Bland de re­pre­sen­te­ra­de konst­nä­rer­na och form­gi­var­na finns He­le­ne Sch­jerf­beck, Ei­nar Jo­lin, Sho­ji Ha­ma­da, Kyl­lik­ki Sal­men­haa­ra och Ing­e­gerd Rå­man. Ut­ställ­ning­en är pro­du­ce­rad i sam­ar­be­te med Konst­mu­se­et Ate­ne­um, Fin­lands Na­tional­gal­le­ri i Helsing­fors.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden