Mitt i Kungsholmen

Jag har fått en egen­dom – kan jag ge den vi­da­re?

JURIDIK · Kan jag ge gå­vor trots att jag fått egen­dom med fri för­fo­gan­de­rätt?

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mejla: fa­milj@di­rekt­press.se Odin

Jag är än­ka och har ge­nom ett tes­ta­men­te fått egen­dom med full för­fo­gan­de­rätt. Jag kan in­te skri­va ett nytt tes­ta­men­te men kan skän­ka bort allt jag har. Kan jag skri­va ett gå­vobrev till mi­na barn på fas­tig­he­ten jag bor i och att jag bor kvar?

Att få nå­got med fri för­fo­gan­de­rätt in­ne­bär som du sä­ger att du in­te kan tes­ta­men­te­ra över det du fått ef­tersom din ma­kes del av ar­vet vid din död ska gå till din ma­kes even­tu­el­la ef­terar­ving­ar. Om det istäl­let skul­le ha stått att du ärv­de din ma­kes egen­dom med full ägan­de­rätt ha­de du kun­nat sty­ra över ar­vet mer fritt.

Du kan där­e­mot ge bort gå­vor. Men det man bör tän­ka på är att det finns skydds­reg­ler för din av­lid­ne ma­kes even­tu­el­la ef­terar­ving­ar, de som har rätt att är­va hans an­del när du gått bort.

Har den ef­ter­le­van­de ma­ken, allt­så du i det­ta fall, utan hän­syn till den först av­lid­nes ar­ving­ar, or­sa­kat vä­sent­lig minsk­ning (cir­ka en fjär­de­del av egen­do­men) av sin egen­dom ge­nom gå­va el­ler lik­nan­de, ska det­ta kom­pen­se­ras. Då ska ve­der­lag ut­gå till ar­ving­ar­na ef­ter den först av­lid­ne, för den del av minsk­ning­en som in­kräk­tar på de­ras an­del i döds­bo­et. Det­ta ve­der­lag ska tas från den ef­ter­le­van­de ma­kens ar­ving­ars lott.

Det finns dess­utom reg­ler om för­skott på arv som gäl­ler di­na barn emel­lan. Gå­vor som getts till en bröstar­vinge ska som hu­vud­re­gel av­räk­nas som för­skott på den­nes arv, om in­te an­nat har fö­re­skri­vits el­ler mås­te an­tas ha va­rit av­sett. Där­för är det bra att skri­va om man öns­kar att gå­van ska va­ra för­skott på arv el­ler in­te.

Utö­ver det­ta finns ett så kal­lat för­stärkt lag­lotts­skydd. Lag­lot­ten är en hälf­ten­del av arvslot­ten. Om gå­van in­skrän­ker di­na bröstar­ving­ars rätt till lag­lott och är gi­ven un­der så­da­na om­stän­dig­he­ter el­ler på så­da­na vill­kor att gå­van till syf­tet är att lik­stäl­la med tes­ta­men­te ska gå­van åter­bä­ras el­ler er­sät­tas på an­nat sätt.

Det­ta gäl­ler oav­sett om det skri­vits nå­got om att gå­van in­te är för­skott på arv.

Det är allt­så vik­tigt att tän­ka på des­sa reg­ler in­nan man ger en gå­va.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden